• Upozornenie

     • 10. 9. 2021
     • Od pondelka 13.9.2021 prechádza okres Nitra do oranžovej farby na COVID semafore. To znamená, že žiaci sú povinní priniesť do školy - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlásenie je možné odovzdať dvomi spôsobmi:

      1. Elektronicky - cez rodičovské konto v aplikácii Edupage alebo na stránke školy: zsgolianovo.eu - sekcia Žiadosti/Vyhlásenia

      alebo

      2. V papierovej forme - vytlačené a podpísané rodičom (zákonným zástupcom) - Tlačivo: Bezpriznakovost_dieta.pdf 

     • Oznamovacia povinnosť - samotestovanie

     • 7. 9. 2021
     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí si prevzali antigénové samotesty, že na základe pokynov MŠVVaŠ SR majú povinnosť ihneď nahlasovať výsledky samotestovania po každom uskutočnenom teste škole.

      Výsledky nahlasujte:

      - prostrednístvom EduPage - Žiadosti a vyhlásenia

      alebo

      - emailom svojmu triednemu učiteľovi (meno žiaka + dátum uskutočnenia testu + výsledok - pozitívny/negatívny).

      Poznámka: Škola má povinnosť nahlasovať výsledky a počty pozitívnych / negatívnych prípadov Ministerstu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Dotácie v stravovaní - upozornenie pre rodičov MŠ

     • 3. 9. 2021
     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa § 4 odst. 3 písmena c) zákona č. 417/2020 Z.z. o dotáciách, je možné poskytnúť dotáciu na stravu všetkým deťom vo veku 5 rokov, ktoré navštevujú MŠ v poslednom (predškolskom) ročníku. Z toho dôvodu Vás žiadame o vyplnenie čestného vyhlásenia, na základe ktorého Vám bude dotácia uplatnená. Toto potvrdenie je potrebné vyplniť a priniesť do MŠ najneskôr v pondelok 6.9.2021.

      Dieťa, ktoré počas školského roka v danom mesiaci dovŕši vek 6 rokov, má nárok na dotáciu na stravu do konca tohto mesiaca. Od nového mesiaca má rodič na výber medzi dotáciou na stravu (pokiaľ si neuplatňuje daňový bonus, cca. 26,- eur) alebo zvýšený daňový bonus (vo výške 39,47 eur).

      Pre viac informácií čítaj tu: Dotacia_na_stravu.pdf

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_bonusu.pdf

     • Upozornenie - Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022

     • 3. 9. 2021
     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stavu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

      Dotácia bude naďalej poskytovaná:

      1. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      2. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
      3. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (deti bez daňového bonusu), ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu a preukázal túto skutočnosť žiadateľovi čestným vyhlásením.

      Ak máte záujem v šk. roku 2021/2022 o dotáciu na stravu a spĺňate aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok, treba priniesť príslušné dokumenty (k bodu a. a b.) alebo čestné vyhlásenie (k bodu c.) do kancelárie ZŠ pani Mistríkovej.

       

      Úplné znenie informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Informacia_k_dotacii_na_stravu.pdf

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_bonusu.pdf

       

     • Pokyny k otvoreniu šk. r. 2021/2022

     • 30. 8. 2021
     • Škola sa toho času nachádza v zelenej fáze školského COVID - semaforu. Naďalej platia protiepidemické opatrenia. Uvítame, ak aj v zelenej fáze pri prvom nástupe dieťaťa do školy odovzdá žiak/dieťa Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (TU:Bezpriznakovost_dieta.pdf), príp. aj Oznámenie o výnimke z karantény (TU:Vynimka_z_karanteny.pdf), ak spĺňa jeho podmienky.

      Od 6.9.2021 Vyhlásenie o bezpríznakovosti je rodič povinný vyplniť a odovzdávať v škole vždy po prerušení dochádzky dieťaťa/žiaka do školy, ktoré  trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

      Materská škola:

      • Od štvrtka 2. septembra 2021 je v riadnej prevádzke od 6:15 h do 16:30 h.
      • Vstup do budovy školy má povolená len jedna osoba, ktorá sprevádza dieťa.
      • Do malej šatne v hlavnej budove MŠ  môžu vstúpiť naraz len 2 sprevádzajúce osoby.
      • Do veľkej šatne v hlavnej budove MŠ môžu vstúpiť naraz len 3 sprevádzajúce osoby.
      • Do šatne pri 3. triede MŠ môžu vstúpiť naraz len 2 sprevádzajúce osoby.
      • Deti materskej školy majú výnimku o nosení rúška – nemusia ho mať.
      • Dospelé osoby musia mať v budovách školy rúško (povinné je prekrytie nosa a úst).
      • Ranný filter: bežný + vrátane merania telesnej teploty dieťaťu a sprevádzajúcej osobe - do odvolania.

      Základná škola:

      • Otvorenie nového školského roka pre žiakov 1. –  9.roč.: 2. septembra o 8:30 h v triedach.
      • Vstup do budovy školy je povolený len žiakom, nie rodičom, ani iným osobám.
      • Výnimku majú len rodičia alebo iné sprevádzajúce osoby prváčikov – do triedy s prváčikom môže vstúpiť 2.9.2021 len jedna dospelá osoba s rúškom na nose a ústach, rovnako ešte v piatok 3.9.2021 ráno (kvôli pomoci pri prinášaní učebných pomôcok). Od pondelka 6.9.2021 už nesmie vstúpiť  do budovy školy žiadna sprevádzajúca osoba prváčika.
      • Všetci žiaci základnej školy sú povinní nosiť rúško vo vnútorných priestoroch školy počas celého vyučovania.
      • Ranný filter: meranie telesnej teploty žiakovi a sprevádzajúcej osobe - do odvolania.
      • Vo štvrtok sa žiaci 2. – 9.roč. zdržia v škole max. do 9:15 h. Rodičom žiakov 1.roč. poskytne triedna pani učiteľka aj úvodné organizačné pokyny (prineste si pero a poznámkový zošit).
      • Stravovanie a ŠKD: od piatka 3.9.2021 (Upozornenie: strava nebude poskytnutá tým deťom/žiakom, ktorí majú doteraz nevyrovnané pohľadávky – neuhradené stravné za minulý šk.r. 2020/2021. Strava im bude poskytnutá až po pripísaní dlžnej sumy na účet ŠJ.)
      • Organizácia vyučovania:

      Piatok 3.9.2021

                1.roč.:            7:30 – 10:05 – vyučovanie

                2. – 4.roč.:     7:30 – 11:05 – vyučovanie

                5. – 9.roč.:     7:30 – 12:00 – vyučovanie

       

      Od pondelka 6.9.2021:

      • vyučovanie podľa rozvrhu hodín
      • vstup do budovy ZŠ:     

                6:15 – 7:15    ŠKD pre deti zapísané do ŠKD

                7:00 – 7:15    žiaci 1. – 4.roč.

                7:15 – 7:30    žiaci 5. – 9.roč.

       

      Ďalšie dokumenty:

      Školský COVID – semafor (TU:Skolsky_COVID_semafor.pdf)

      Vyhláška ÚVZ SR (TU:Vyhlaska_237.pdf)

     • Výzva k prevzatiu antigénových samotestov pre žiakov ZŠ

     • 26. 8. 2021
     • Prosíme rodičov tých žiakov ZŠ, ktorí do 25.8.2021 nahlásili triednym učiteľom záujem o sadu antigénových samotestov, aby si ich prišli prevziať do základnej školy v niektorom z týchto termínov:

      piatok 27.8.2021 v čase 11:00 - 13:00 h

      pondelok 30.8.2021 v čase 7:00 - 9:00 h

      utorok 31.8.2021 v čase 7:00 - 9:00 h

      Testy musí prevziať dospelá osoba (rodič, starý rodič, iná poverená dospelá osoba), ktorá podpisuje prevzatie samotestov s návodom a s písomným upozornením, ako nakladať s testami.

     • Domáce samotestovanie žiakov ZŠ antigénovými testami – nahláste záujem!

     • 23. 8. 2021
     • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Samotestovanie odporúčame urobiť určite 2. septembra ráno v deň nástupu žiaka do školy a opakovane minimálne každý pondelok ráno, príp. 2x do týždňa (pondelok a štvrtok) alebo podľa potreby a zváženia rodičom, ak žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Pokiaľ sa rodič rozhodne pre možnosť domáceho antigénového samotestovania, je potrebné aby svoj záujem nahlásil prostredníctvom internetovej žiackej knižky IŽK – zsgolianovo.edupage.org najneskôr do stredy 25.8.2021 do 8:00 h - tento spôsob nahlasovania platí pre rodičov žiakov 2. – 9.ročníka ZŠ. Rodičia žiakov 1. ročníka môžu nahlásiť svoj záujem v rovnakom termíne  prostredníctvom e-mailu školy zsgolianovo(at)gmail.com (pretože ešte nepoznajú prihlasovacie údaje do on-line prihlasovania prostredníctvom aSc Agendy) tak, že do mailu uvedú: Záujem o samotestovanie - meno a priezvisko žiaka, 1.ročník ZŠ.

      Termín nahlasovania je záväzný.  Na základe počtu prihlásených rodičov žiakov budú školám zaslané sady antigénových testov, ktoré ich budú distribuovať rodičom prihlásených žiakov. (termín distribúcie sa dozviete na webe školy)

      Prosíme rodičov, aby využili tento pohodlný spôsob samotestovania žiakov, čím prispejú k bezpečnému prostrediu v škole. Ďakujeme za porozumenie.

       

      Pri vykonávaní testu žiak pod dohľadom rodiča postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.


   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Sobota 25. 9. 2021
   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • Golianovo 60
    • www.zsgolianovo.eu
    • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne