Novinky

     • Výzva na prevzatie Ag-samotestov

     • 15. 6. 2022
     • Prosíme rodičov, ktorí oznámili záujem o Ag testy na šk.r. 2022/2023, aby si ich aj spolu s informačným letákom prišli prevziať:

      - v pondelok / 20.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - v utorok  / 21.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      Testy môže prevziať len dospelá osoba (rodič, starý rodič, iná poverená dospelá osoba).

     • Riaditeľské voľno pre 1. - 4. roč. a 6. - 9. roč. ZŠ

     • 12. 5. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka a 6. – 9. ročníka základnej školy (okrem 5.ročníka) na stredu  18. mája  2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania piatakov T5 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19. mája 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Koncert Simsalala v MŠ

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 4.5.2022 k nám do materskej školy v Golianove zavítala speváčka Simsalala, aby nás potešila, zabavila svojimi pesničkami. Deti sa veľmi tešili, tancovali a spievali spolu s ňou, zapájali sa. Atmosféra bola úžasná a deti mali krásny zážitok.

     • S kamarátkou energiou

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 29.4.2022 sa v našej škole konalo náučno-zábavné podujatie pod názvom "S kamarátkou energiou" pre deti a mládež. Témou bola energia, zdroje energie a jej využitie. Zúčastnili sa ho žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Na jednotlivých stanovištiach si mohli zasúťažiť a používať pri tom profesionálne vedecké prístroje /napr. termokameru, elektromer atď./. Celé podujatie a zábavu dopĺňala detská herečka rôznou interakciou so žiakmi. Žiaci získali veľa nových informácií o energii, povyhrávali vecné ceny, a taktiež boli odmenení desiatou vo forme ovocia, fit tyčinky a minerálky. Podujatie sa našim žiakom veľmi páčilo.

     • Návšteva hasičskej zbrojnice

     • 10. 5. 2022
     •  

      Na hodinách prvouky sa druháci oboznamujú s prácou polície, hasičov a záchranárov. Aby sme sa nevenovali len teoretickým vedomostiam, vybrali sme sa na návštevu hasičskej zbrojnice v Golianove. Profesionálny hasič nadrotmajster Ing. Andrej Verš nás previedol zbrojnicou a žiakov podrobnejšie oboznámil s ich prácou, vybavením aj prebiehajúcimi súťažami. Žiaci mali možnosť prezrieť si hasičské auto, oblečenie, vybavenie a výstroj.  Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a pomoc pri realizácii.

     • Hľadanie veľkonočných vajíčok

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 12.4.2022 sme hodinu anglického jazyka v ročníkoch 2. - 4. využili na zábavno-náučnú aktivitu „Easter egg hunt“ – veľkonočné hľadanie vajíčok. V areáli školy sme ukryli vajíčko s otázkou alebo úlohou v angličtine. Keď ukryté vajíčko žiak našiel a odpovedal správne, dostal sladkú odmenu. Táto akcia sa u žiakov stretla s veľkým nadšením.

     • Veľkonočný turnaj vo vybíjanej

     • 10. 5. 2022
     • Žiaci prvého stupňa základnej školy sa už tradične zúčastnili vo sviatočnom veľkonočnom čase turnaja vo vybíjanej. Aj keď ide vekovo o nerovný boj, žiaci mladších ročníkov sa nedali zahanbiť. Vo vyraďovacej hre každý s každým sa podarilo vybiť protihráčov aj najmladším hráčom – prvákom. Umiestnenie tried bolo nasledovné:

      1. miesto – IV. trieda

      2. miesto – III. trieda

      3. miesto – II. trieda

      4. miesto – I. trieda

      Dúfam, že sladká odmena potešila všetkých športovcov a pridala im chuť a energiu na ďalšie športové výkony.

     • Deň Zeme v MŠ

     • 27. 4. 2022
     • Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali  o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu, spoločne kreslili kriedami na asfalt obrázky našej Zeme a prírody. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

     • Literárny karneval

     • 21. 4. 2022
     • Dňa 24.3.2022 sa na našej škole konal literárny karneval. Žiaci si obliekli kostýmy svojich obľúbených literárnych hrdinov. Na karnevale potom prezentovali literárnu postavu. Každý ju predstavil aj slovne. Povedal, z ktorého obdobia pochádza, akými charakterovými vlastnosťami a príbehom by určite postava zaujala aj ostatných. Mnohí sa medzi sebou dohodli, že si knihu požičajú, aby sa o literárnej postave dozvedeli viac.

     • Deň svätého Patrika

     • 10. 5. 2022
     • Žiaci prvého a druhého stupňa sa oboznámili s reáliami anglicky hovoriacich krajín a na hodine anglického jazyka si priblížili históriu írskeho sviatku Dňa svätého Patrika. Vyučovanie sme si spestrili rôznymi činnosťami, ktoré súvisia s týmto sviatkom. Vyrábali trojlístky, zahrali si domino, vyrobili škriatka, oboznámili sa s významom sviatku a samozrejme sa naučili aj írsky tanček. Veríme, že sa naším malým zeleným škriatkom tento deň v škole páčil.

     • Fašiangy

     • 10. 5. 2022
     • Druháci si v stredu 16.2.2022 spestrili vyučovanie karnevalovými maskami. Fantázie sa medze nekládli, o čom svedčili aj ich nápadité variácie. Po predstavení masiek sme si deň spestrili súťažami.

     • Práca polície

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 18.1.2022 sa žiaci druhej triedy zúčastnili odbornej prednášky pod vedením pracovníkov Oddelenia služobnej kynológie okresného riaditeľstva PZ. Boli im poskytnuté kynologické poznatky o výchove policajného psa. Žiaci sa dozvedeli o vedení a výcviku policajného psa, bližšie sa oboznámili s prácou polície a ich právomocami.  V diskusii mali možnosť položiť policajtom otázky, ktoré ich najviac zaujímali.  Po teoretickej časti nasledovala praktická ukážka psa Aresa. Naše poďakovanie patrí npráp. Jozefovi Tonkovi a JUDr.  Ladislavovi Filipovi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Riaditeľské voľno pre 1. - 8. roč. ZŠ

     • 31. 3. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1.– 8. ročníka základnej školy na stredu  6. apríla 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 7.apríla 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023

     • 30. 3. 2022
     • Z Á P I S     

      do  1.ročníka  ZŠ

      na školský rok 2022/2023

      bude  

      v pondelok 11. apríla 2022  

      v budove ZŠ – v I. triede na prízemí

      v čase od 13:30 do 17:00 h (dieťa v sprievode rodiča).  


      Pri zápise rodič rozhodne o zaradení dieťaťa:

      • na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (povinne voliteľný predmet)
      • do školského klubu detí

      Škola ponúka:

      • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
      • vyučovanie matematiky Hejného metódou,
      • inovačné prvky vyučovania, zážitkové učenie,
      • vyučovanie informatiky od 3.ročníka,
      • nadštandardné vybavenie všetkých učební najnovšími technológiami, vysokorýchlostný internet,
      • krúžkovú činnosť v oblasti športovej, umeleckej, poznávacej,
      • elektronickú žiacku knižku,
      • služby školského špeciálneho pedagóga,
      • kvalifikovaný pedagogický zbor,
      • telesnú a športovú činnosť zameranú aj na netradičné športy (florbal, korfbal, bedminton, softtenis, kurzy korčuľovania, plávania, lyžovania)

      Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

            -    rodný list dieťaťa,

            -    občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa,

            -    v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie o určení starostlivosti a práv rodičov,

            -    vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ spolu s Prílohou 1 (tlačivo dostanú rodičia detí, ktoré navštevujú našu MŠ, vopred v materskej škole, príp. si ju môžu vytlačiť z webového sídla školy: https://zsgolianovo.edupage.org/a/tlaciva-2#ZS)

      Dôležité upozornenie:

            Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2022 vek 6 rokov (aj v tom prípade, ak rodič uvažuje o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, t.j. o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 rok).    

      Informácie na tel.č. 037/658 11 63 – Mgr. Beáta Husárová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ


     • Prerušenie prevádzky školy

     • 21. 3. 2022
     • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre zo dňa 21.03.2022

      a so súhlasom zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že

      od utorka 22.03.2022 do piatka 25.03.2022

      sa prerušuje prezenčné vzdelávanie

      v materskej škole a v základnej škole

      z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie. Deti a žiaci nastúpia do školy v pondelok 28.03.2022.

      Žiaci ZŠ sa budú vzdelávať prostredníctvom TEAMS a EduPage podľa informácií triednych učiteľov. Z dôvodu vysokej chorobnosti pedagógov školy (práceneschopnosti) nebudú všetky kľúčové predmety vyučované on-line.

      Rozhodnutie RÚVZ: rozhodnutie_RUVZ.pdf

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Výzva na prevzatie Ag-samotestov

     • 11. 3. 2022
     • Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag-samotestov (5 ks) v termíne:

      - pondelok 14.3.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - utorok 15.3.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

      Upozornenie: Prosíme rodičov, aby testovali svoje deti aj preventívne, nie len pri príznakoch, pretože epidemická situácia pretrváva.

     • Valentín 2022

     • 22. 2. 2022
     • 14. február je deň, kedy sa oslavuje  sviatok sv. Valentína. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy, obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami.

      Tento deň sa na našej škole niesol v prejavovaní lásky a priateľstva prostredníctvom valentíniek (vlastnoručne vyrobené pozdravy, želania, odkazy), ktoré sme si vymieňali prostredníctvom Valentínskej pošty. Valentínky boli odovzdané učiteľom, vychovávateľom i žiakom.  Každá jedna valentínka vyčarila nejeden úsmev na tvári a zahriala pri srdci.

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • 22. 2. 2022
     • Vo štvrtok 27. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v 1., 2. a 3. kategórii.

      Rozhodnutie poroty nám prinieslo nasledovné výsledky:

      I.kategória – 2.-4.ročník

      1.miesto – Karin Schutová (poézia)

      2.miesto – Ema Áčová (poézia)

      2.miesto – Viktória Kovalčíková (poézia)

      3.miesto – Hana Babošová (poézia)

      II.kategória – 5.-6.ročník

      1.miesto – Viktória Čoknayová (poézia)

      1. miesto Karolína Vaškovičová (próza)

      2.miesto – Terézia Vargová (poézia)

      3.miesto – Diana Kudryová (poézia)

       

      III. kategória – 7.-9.ročník

      1.miesto – Tamara Andelová – poézia

      1.miesto – Alexandra Duchoňová – próza

      2.miesto – Nina Duchoňová – próza

      2.miesto – Alžbeta Bartková – poézia

      3.miesto – Filip Brath – próza

      3.miesto – Lujza Pachotová - próza

       

      Recitátori, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole vo Vrábľoch dňa 21.marca 2022.

      Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a budeme im „držať palce“, aby boli úspešní v obvodnom kole.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne