• Deviataci

   • Podávanie prihlášok a prijímacie skúšky v školskom roku 2021/2022:

    do 01.02. 2022 - zverejnenie kritérií prijatia na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

    do 18.02. 2022 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (talentové štúdijné odbory)

    do 31.03. 2022 - zverejnenie kritérií na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory - nájdete na webových sídlach stredných škôl)

    do 10.04. 2022 - podanie prihlášok riaditeľke ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (netalentové štúdijné odbory)

    Termín prijímacích skúšok:

     1. kolo:  9. máj 2022 (I. termín)

                  12. máj 2022 (II. termín)

     2. kolo:  21. jún 2022

     

    Webové sídla vhodné pre deviatakov:

    http://www.stredneskoly.eu/ (zoznam stredných škôl)

    http://www.zoznamskol.eu/ (zoznam stredných škôl)

    http://www.komposyt.sk/ (test na povolanie)

    http://www.test-osobnosti.sk/ (test na povolanie) 

    http://www.svs.edu.sk/ (školské výpočtové strediská)

    http://www.cvtisr.sk/ (Centrum vedecko-technických informácií SR)

    http://www.profsme.sk/ (Profesijná orientácia žiakov ZŠ)

     

    Duálne vzdelávanie:

    Informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania

    www.dualnysystem.sk

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne