Tlačivá

   • Tlačivá

   • Dokumenty sú spracované do 3 formátov:

    DOC - možnosť otvorenia a vypísania v programe Microsoft Word,
    ODT - možnosť otvorenia a vypísania v programoch OpenOfficeLibreOffice
    PDF- možnosť vytlačiť v programe Adobe Acrobat Reader
     
     
     
    COVID-19

    Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka - platné od 04.04.2023

    doc odt pdf
     
     
     
    Základná škola

    Prihláška do 1.roč. základnej školy

    doc odt pdf

    Vyhlásenie zákonných zástupcov ZŠ aj MŠ - Príloha1

    doc odt pdf

    Žiadosť o prijatie žiaka do 2. - 9.roč. ZŠ prestupom

    doc odt pdf

    Prihláška žiaka do 2. - 9.roč. ZŠ prestupom

    doc odt pdf
    Odhlásenie žiaka zo základnej školy doc odt pdf
    Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 1 deň doc odt pdf
    Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na 4 a viac dní doc odt pdf
    Ospravedlnenie 1 - dňovej neprítomnosti žiaka doc odt pdf

    Ospravedlnenie 1 - 3 dňovej neprítomnosti zo zdravotných dôvodov

    doc odt pdf
    Žiadosť o integráciu doc odt pdf
    Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania sa v predmete doc odt pdf

    Návratka – voľba strednej školy

    doc odt pdf

     

    Školský klub detí

    Odhlásenie z ŠKD doc odt pdf
    Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD  doc  odt  pdf
    Žiadosť o uvoľnenie z ŠKD  doc  odt  pdf
    Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do ŠKD                             doc odt pdf

     

      

    Materská škola

    Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

    doc odt pdf
    Vyhlásenie zákonných zástupcov MŠ - Príloha 1 k prihláške doc odt pdf

    Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti MŠ - Príloha 2 k prihláške

    doc odt pdf
    Odhlásenie dieťaťa z materskej školy  doc  odt  pdf
    Žiadosť o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa v materskej škole  doc  odt  pdf

     

         

     

     

    Školská jedáleň

    Prihláška na stravu doc odt  pdf 
    Odhlásenie zo stravy  doc  odt  pdf
     

     Všeobecné tlačivá

    Súhlas so spracovaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie doc odt pdf
    Žiadosť o prenajatie telocvične doc odt pdf

    Podmienky prenájmu telocvične

    doc odt pdf

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne