• O projekte Fair play

    •    V školskom roku 2022/2023 je naša škola zapojená do pilotného projektu SADA (Slovenská antidopingová agentúra) Fair play, na ktorého tvorbe sa priamo aktívne podieľame. Súčasťou tohto projektu budú rôzne prednášky s odbornými pracovníkmi SADA, vrcholovými športovcami a inými odborníkmi z oblasti športu, zdravotníctva a pod.
        V rámci projektu bude v jeden deň každý štvrťrok prebiehať popoludnie pod názvom Spolu sme škola – žiaci si pripravia projekty na rôzne témy z oblasti protidrogovej prevencie a sociálno-patologických javov. Následne ich budú prezentovať pred rodičmi a pedagógmi školy.

     Ďalšie aktivity spojené s týmto projektom budú: vytváranie znaku/erbu fair play pre triedu a školu, písanie slohových prác na rôzne témy v rámci Fair play, tematické hodiny v predmetoch TŠV, CHEM, BIO, OBN, ETV a TRH.

     Ciele projektu:

     ·         priblížiť žiakom fair play nie len v športe, ale aj v bežnom živote.

     Témy:

     ·         Fair play v športe, v živote - hodnoty

     ·         Antidoping a doping

     ·         Výživové doplnky

     ·         Výživa

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne