Novinky

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VII. triede základnej školy

     • 27. 1. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 27. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VII. triedy základnej školy sa od 28.1.2022 do 31.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triedneho učiteľa. Žiaci sa vrátia do školy v utorok 1.2.2022, ak neoznámime inak.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Výzva na prevzatie Ag - samotestov

     • 26. 1. 2022
     • Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag - samotestov (5 ks) v termíne:

      -          štvrtok 27.1.2022: od 7:00 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      -          piatok 28.1.2022: od 7:00 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

      Upozornenie: Prosíme rodičov, aby testovali svoje deti aj preventívne, nie len pri príznakoch, pretože epidemická situácia sa zhoršuje.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VI. triede základnej školy

     • 24. 1. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 24. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VI. triedy základnej školy sa od 24.1.2022 do 28.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triednej učiteľky. Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 31.1.2022, ak neoznámime inak.

      Poučenie pre rodičov žiakov VI.tr.

      Žiaci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia v záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia nákazy. Nariadené karanténne opatrenia u uvedených žiakov sa končia:

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Poučenie pre osoby v karanténe (TU!)

      1. V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 23.1.2022, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
      2. Ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 28.1.2022 (vrátane).
      3. V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.
     • Voľné pracovné miesto na dobu určitú

     • 24. 1. 2022
     • Hľadáme učiteľa/učiteľku I. stupňa na zastupovanie počas dlhodobej PN.

      Požadované kvalifikačné predpoklady:

      - VŠ - II. stupňa - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

      Podmienky prijatia:

      - bezúhonnosť

      - zdravotná spôsobilosť

      Nástup ihneď. Žiadosť s profesijným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov (Tlačivo TU!) zasielajte do emailu: zsgolianovo@gmail.com Viac informácií na tel. 037 / 658 11 63. 

      Prax vítaná.

      Platové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v V. triede základnej školy

     • 19. 1. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 19. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom V. triedy základnej školy sa od 20.1.2022 do 28.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triednej učiteľky. Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 31.1.2022, ak neoznámime inak.

      Poučenie pre rodičov žiakov V.tr.

      Žiaci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia v záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia nákazy. Nariadené karanténne opatrenia u uvedených žiakov sa končia:

      1. V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 23.1.2022, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
      2. Ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 28.1.2022 (vrátane).
      3. V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Poučenie pre osoby v karanténe (TU!)

       

     • Organizácia vzdelávania od 10. januára 2022

     • 7. 1. 2022
     • Od pondelka 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5. - 9. roč. ZŠ, t.j. do školy nastupujú všetky ročníky základnej školy. V riadnej prevádzke je aj materská škola.

      Upozorňujeme, že v pondelok ráno pred nástupom musí každý žiak ZŠ a dieťa MŠ priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti s aktuálnym dátumom (10.1.2022), akceptujeme aj elektronickú formu. Odporúčame, aby boli žiaci ZŠ pred nástupom do školy otestovaní na COVID19.

      Pozn.: Nové sady antigénových samotestov pre žiakov ZŠ na rok 2022 zatiaľ neboli školám poskytnuté.

     • Prevádzka materskej školy

     • 8. 12. 2021
     • Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená od pondelka 20.12.2021 do piatka 7.1.2022 vrátane. Obnovená bude od pondelka 10.1.2022.

      Zriaďovateľ v spolupráci s vedením školy vopred preskúmal záujem u rodičov detí a zároveň zohľadnil aj vážnu epidemickú situáciu v šírení ochorení spôsobených vírusom COVID-19 v regióne.

             O prípadných zmenách budú rodičia informovaní prostredníctvom webu školy.

     • Žiaci 5. – 9. roč. ZŠ sa od štvrtka 9.12.2021 učia dištančne (doma)

     • 8. 12. 2021
     • RÚVZ v Nitre ako príslušný  orgán  štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 1 písm. a) vyhlášky č. 286/2021 zo dňa 7.12.2021 zakazuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. st. základných škôl (5. – 9.roč. ZŠ) s platnosťou od štvrtka 9.12.2021.Vyhlaska_286.pdf

      Žiaci 5. – 9.roč. ZŠ sa budú vzdelávať dištančne – doma prostredníctvom TEAMS (on-line predmety: SJL, MAT, ANJ, FYZ, CHEM) a EduPage (písomné zadania pre ostatné predmety).

      Žiaci 1. st. ZŠ (1. – 4.roč.) a deti materskej školy sú naďalej vzdelávané prezenčne (v škole).

      Vianočné prázdniny sa pre všetkých žiakov ZŠ (1. – 9.roč.) začínajú v pondelok 20.12.2021, končia sa v piatok 7.1.2022 vrátane. O prípadných zmenách Vás budeme informovať na webstránke školy.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v I. triede základnej školy - ZMENA!

     • 3. 12. 2021
     • Na základe epidemilogického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 8.decembra 2021 Vám oznamujeme, že žiakom I. triedy základnej školy sa od  3.12.2021 do 13.12.2021 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triednej učiteľky. Žiaci sa vrátia do školy v utorok 14.12.2021.

      Poučenie pre rodičov žiakov I.tr.

      Žiaci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia v záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia nákazy. Nariadené karanténne opatrenia u uvedených žiakov sa končia:

      1. V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 06.12.2021, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
      2. Ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 13.12.2021 (vrátane).
      3. V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Poučenie pre osoby v karanténe (TU)   

       

     • Upozornenie

     • 15. 11. 2021
     • Upozorňujeme, že na chodníkoch v areáli školy je z bezpečnostných dôvodov

      zakázané jazdiť na kolobežkách, bicykloch a skateboardoch.

      Pri vstupe do areálu zosadnite a ďalej choďte pešo.

      Zákaz sa týka všetkých osôb (detí MŠ, žiakov ZŠ, rodičov).

      Ďakujeme za porozumenie!

     • Deň materských škôl

     • 15. 11. 2021
     • Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa  organizuje každoročne 4. novembra. Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická.

     • Halloweensky večer v škole

     • 3. 11. 2021
     • 26. október bol dňom, na ktorý sa žiaci štvrtého ročníka dlho tešili a pripravovali. Organizáciu a program večerného halloweenskeho stretnutia si na zodpovednosť zobrali pani učiteľky Ľubica Čurgaliová, Martina Pauerová, Dominika Bátoryová a Dominika Mihalovičová.

      Cieľom udalosti bol najmä rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, aby poznali históriu, tradície Halloweenu, overili si svoje znalosti a vedomosti v rôznych súťažných disciplínach a v neposlednom rade, aby medzi sebou utužili priateľské vzťahy.

      Štvrtáci zažili netradičný pobyt v škole, na ktorý sa poctivo pripravili. Už pri príchode detí do školy bolo zrejmé, že kreativita im nechýba, nakoľko mali na sebe strašidelné kostýmy od výmyslu sveta.

      Vstupenkou do tematicky vyzdobenej triedy bolo zaklínadlo, čím originálnejšie, tým lepšie. Po odprezentovaní histórie Halloweenu prišlo na rad rozdelenie malých strašidiel do tímov a súťaž sa mohla začať. Deti prejavili veľkú súťaživosť a šikovnosť v odpovedaní na otázky, v boji o najväčšieho jedáka či v čítaní strašidelného príbehu s porozumením. Svoje manuálne zručnosti mohli dokázať vo vytváraní halloweenskej ozdoby na pohár, no deti sa azda najviac tešili na nočnú hru, kde mali za úlohu hľadať zašifrované kódy po celej škole za pomoci baterky a poskladať šifru do zmysluplnej vety. Nechýbala ani tanečná zábava, v ktorej sa účastníci halloweenskeho programu dosýta vybláznili. Po vyhlásení víťazov súťaže sa deťom len ťažko priznávalo, že ich dlhoočakávaný večer v škole sa končí, no domov odchádzali spokojní v sprievode rodičov.

      Priebeh celej udalosti hodnotíme veľmi pozitívne a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné zážitky!

     • Svetový deň zdravej výživy

     • 3. 11. 2021
     • Na našej základnej škole v Golianove všetci veľmi dobre vieme, že ak chceme dlho žiť, musíme sa starať o svoje telo. Byť fit psychicky i fyzicky. Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sme si rozprávali o zdravom stravovaní a dôležitosti vitamínov v rámci vyučovania dňa 21.10.2021. Každá trieda dostala misu s rôznym ovocím a zeleninou a kým si žiaci dopĺňali vitamíny, viedli diskusie o tom, prečo je dôležité obohacovať svoju stravu o ovocie a zeleninu. A tiež kedy sa už začať riadiť tým, že všetkého veľa škodí. Žiaci riešili aj rôzne úlohy či už zábavné alebo edukačné s tematikou zdravej výživy. Veríme, že sa v tento deň vrátili domov obohatení nielen o zážitky, ale aj informácie, o ktoré sa mohli podeliť so svojimi rodičmi.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • 3. 11. 2021
     • Dňa 15.10 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda sa uskutočnila formou online testu, kde si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti nielen z gramatiky, ale aj z literatúry slovenského jazyka. Samozrejme nechýbalo ani čítanie s porozumením.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      Simon Babčan – 9.roč.

      Kristína Kováčová – 9.roč.

      Viktor Mikle – 8.roč.

      Lujza Pachotová -  8.roč.

      Lea Nagyová – 8.roč.

      Olympiády sa taktiež zúčastnili Alexandra Duchoňová – 8.roč. a Samuel Graclík – 8.roč., ktorí si taktiež preverili svoje vedomosti v slovenskom jazyku a literatúre.

      Simon Babčan, žiak 9.ročníka, získal najvyšší počet bodov, a preto postúpil do okresného kola, v ktorom bude reprezentovať našu školu. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a Simonovi Babčanovi držíme palce.

     • Technická olympiáda

     • 20. 10. 2021
     • Dňa 8.10. sa konalo školské kolo technickej olympiády. V kategórii A zvíťazila dvojica Simon Babčan a Samo Trabalík. V kategórii B zvíťazila Tamara Andelová, na 2. mieste sa umiestnila Karolína Hešková, na 3. mieste skončil Patrik Antal. Víťazi postupujú  do okresného kola. Blahoželáme.

     • Našu školu navštívili preventistky

     • 13. 10. 2021
     • V mesiacoch september a október 2021 navštívili našu školu preventistky z útvaru Krajského riaditeľstva PZ SR v Nitre.  Mgr. Čakajdová a Mgr. Matejová v jednotlivých triedach u žiakov 6. až 9. ročníka zaujímavou formou priblížili  tému prevencie sociálno- patologických javov. Daná tematika žiakov oslovila. Aktivity vykonávané počas stretnutí boli podnetné a zaujímavé. Účastníkov zaujali aktuálne informácie i  možnosť pýtať sa k danej téme.

      Naša škola ďakuje touto cestou za spoluprácu a odborné prezentovanie obom pracovníčkam  útvaru Krajského riaditeľstva PZ SR v Nitre. Tešíme sa na ďalšie akcie a stretnutia.

     • Upozornenie

     • 10. 9. 2021
     • Od pondelka 13.9.2021 prechádza okres Nitra do oranžovej farby na COVID semafore. To znamená, že žiaci sú povinní priniesť do školy - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlásenie je možné odovzdať dvomi spôsobmi:

      1. Elektronicky - cez rodičovské konto v aplikácii Edupage alebo na stránke školy: zsgolianovo.eu - sekcia Žiadosti/Vyhlásenia

      alebo

      2. V papierovej forme - vytlačené a podpísané rodičom (zákonným zástupcom) - Tlačivo: Bezpriznakovost_dieta.pdf 

     • Oznamovacia povinnosť - samotestovanie

     • 7. 9. 2021
     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí si prevzali antigénové samotesty, že na základe pokynov MŠVVaŠ SR majú povinnosť ihneď nahlasovať výsledky samotestovania po každom uskutočnenom teste škole.

      Výsledky nahlasujte:

      - prostrednístvom EduPage - Žiadosti a vyhlásenia

      alebo

      - emailom svojmu triednemu učiteľovi (meno žiaka + dátum uskutočnenia testu + výsledok - pozitívny/negatívny).

      Poznámka: Škola má povinnosť nahlasovať výsledky a počty pozitívnych / negatívnych prípadov Ministerstu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Dotácie v stravovaní - upozornenie pre rodičov MŠ

     • 3. 9. 2021
     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa § 4 odst. 3 písmena c) zákona č. 417/2020 Z.z. o dotáciách, je možné poskytnúť dotáciu na stravu všetkým deťom vo veku 5 rokov, ktoré navštevujú MŠ v poslednom (predškolskom) ročníku. Z toho dôvodu Vás žiadame o vyplnenie čestného vyhlásenia, na základe ktorého Vám bude dotácia uplatnená. Toto potvrdenie je potrebné vyplniť a priniesť do MŠ najneskôr v pondelok 6.9.2021.

      Dieťa, ktoré počas školského roka v danom mesiaci dovŕši vek 6 rokov, má nárok na dotáciu na stravu do konca tohto mesiaca. Od nového mesiaca má rodič na výber medzi dotáciou na stravu (pokiaľ si neuplatňuje daňový bonus, cca. 26,- eur) alebo zvýšený daňový bonus (vo výške 39,47 eur).

      Pre viac informácií čítaj tu: Dotacia_na_stravu.pdf

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_bonusu.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne