• Všeobecné pokyny

   • Kontakt:  Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou
      Golianovo 60
      951 08  Golianovo
     Tel.: 037/658 11 92
     Vedúca ŠJ:  Erika Mistríková

     

    Podmienky stravovania

    Prihlasovanie na stravu:

    • Deti a  žiaci školy sa prihlasujú na stravu na začiatku školského roka prostredníctvom písomnej Prihlášky na stravovanie (pozri Tlačivá), ktorú odovzdajú vopred vedúcej školskej jedálne.
    • V prihláške je potrebné vyznačiť spôsob platby a termín stravovania (od – do).
    • Na stravu je možné sa prihlásiť aj v inom termíne, t.j. kedykoľvek počas školského roka so súhlasom vedúcej ŠJ.
    • Deti, ktoré majú diétnu stravu musia priniesť doklad od špecializovaného lekára, nestačí od všeobecného lekára.

     

    Odhlasovanie stravy – prerušenie  stravovania pri krátkodobej neprítomnosti:

    • Prerušenie stravovania môže vykonať len rodič (nie žiak!) telefonicky, elektronicky (EduPage) alebo osobne v školskej jedálni. (Neodhlasujte u triednych učiteľov. Takéto odhlásenie je neplatné.)
    • Odhlásenie na pondelok – piatok:  vždy 1 deň vopred.
    • Ak nestihnete odhlásiť stravu vopred podľa týchto pravidiel, tak môžete si ju prísť zobrať do obedára – platí to však  len v prvý deň neprítomnosti!

     

    Odhlásenie stravy -  zrušenie stravovania:

    • Písomne vopred je potrebné odovzdať vedúcej ŠJ. Žiadosť o odhlásenie zo stravovania (pozri Tlačivá).

     

    Stravné:

    Deti MŠ:
    Desiata 0,38€
    Obed 0,90€
    Olovrant 0,26€
    Paušálny mesačný príspevok za 1 stravníka - režijné náklady   2,00€
     
    Žiaci ZŠ:
    Obed žiaci 1.- 4.roč. ZŠ 1,21€
    Obed žiaci 5.- 9.roč. ZŠ 1,30€
    Paušálny mesačný príspevok za 1 stravníka - režijné náklady   2,00€

    (v zmysle VZN č. 2/2019)

    Dotácia na stravu:

    Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov zo dňa 1.8.2021 a  zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách sa od nového školského roku 2021/2022:
    - ukončilo plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí,ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

    Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

    • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
    • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
    • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

     

    Spôsob platby:

    • šekom alebo bankovým bezhotovostným prevodom (príkazom na úhradu) IBAN ŠJ:  SK 82 5600 0000 0008 5052 4003

     

    Vydávanie stravy:

    Každý deň počas školského vyučovania od septembra do júna.

    Čas stravovania pre materskú školu:    desiata:  08:30 - 09:00
      obed: 11:30 - 12:00
      olovrant:  14:30 - 14:45
     
    Čas stravovania pre základnú školu:    obed:  12:00 - 13:30

     

    Strava sa nevydáva:

    • pri náhlom prerušení školského vyučovania na základe rozhodnutia riaditeľky školy,
    • počas vedľajších prázdnin (okrem MŠ, ak nie je prerušená prevádzka),  
    • počas letných prázdnin.