• Všeobecné pokyny

   • Kontakt:  Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou
      Golianovo 60
      951 08  Golianovo
     Tel.: 037/658 11 92
     Vedúca ŠJ:  Erika Mistríková

     

    Podmienky stravovania

    Prihlasovanie na stravu:

    • Deti a  žiaci školy sa prihlasujú na stravu na začiatku školského roka prostredníctvom písomnej Prihlášky na stravovanie (pozri Tlačivá), ktorú odovzdajú vopred vedúcej školskej jedálne.
    • V prihláške je potrebné vyznačiť spôsob platby a termín stravovania (od – do).
    • Na stravu je možné sa prihlásiť aj v inom termíne, t.j. kedykoľvek počas školského roka so súhlasom vedúcej ŠJ.
    • Deti, ktoré majú diétnu stravu musia priniesť doklad od lekára.

     

    Odhlasovanie stravy – prerušenie  stravovania pri krátkodobej neprítomnosti:

    • Prerušenie stravovania môže vykonať len rodič (nie žiak!) telefonicky, elektronicky (EduPage) alebo osobne v školskej jedálni. (Neodhlasujte u triednych učiteľov. Takéto odhlásenie je neplatné.)
    • Odhlásenie na pondelok – piatok:  vždy 1 deň vopred.
    • Ak nestihnete odhlásiť stravu vopred podľa týchto pravidiel, tak môžete si ju prísť zobrať do obedára – platí to však  len v prvý deň neprítomnosti!

     

    Odhlásenie stravy -  zrušenie stravovania:

    • Písomne vopred je potrebné odovzdať vedúcej ŠJ. Žiadosť o odhlásenie zo stravovania (pozri Tlačivá).

     

    Stravné:

    Deti MŠ:
    Desiata 0,50€
    Obed 1,20€
    Olovrant 0,40€
    Paušálny mesačný príspevok za 1 stravníka - režijné náklady   3,00€
     
    Žiaci ZŠ:
    Obed žiaci 1.- 4.roč. ZŠ 1,70€
    Obed žiaci 5.- 9.roč. ZŠ 1,90€
    Paušálny mesačný príspevok za 1 stravníka - režijné náklady   3,00€

    (v zmysle VZN č. 4/2023)

    Dotácia na stravu:

    Dotácia na stravu dieťaťa v MŠ a žiaka ZŠ sa týka len v tom prípade, ak spĺňajú podmienky zákona č. 544/2020 § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách alebo § 4 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dotáciách.

     

    Spôsob platby:

    • šekom alebo bankovým bezhotovostným prevodom (príkazom na úhradu) IBAN ŠJ:  SK 82 5600 0000 0008 5052 4003

     

    Vydávanie stravy:

    Každý deň počas školského vyučovania od septembra do júna.

    Čas stravovania pre materskú školu:    desiata:  08:30 - 09:00
      obed: 11:30 - 12:00
      olovrant:  14:30 - 14:45
     
    Čas stravovania pre základnú školu:    obed:  12:00 - 13:30

     

    Strava sa nevydáva:

    • pri náhlom prerušení školského vyučovania na základe rozhodnutia riaditeľky školy,
    • počas vedľajších prázdnin (okrem MŠ, ak nie je prerušená prevádzka),  
    • počas letných prázdnin.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne