• PRAVIDLÁ ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

    PRE ČITATEĽOV

    1. Do priestorov školskej knižnice je možné vstúpiť iba za prítomnosti učiteľa.
    2. V školskej knižnici sa správam potichu a nevyrušujem ostatných.
    3. Ku knihám a zariadeniu knižnice sa správame tak, aby sa nepoškodili a mohli ešte dlho slúžiť ďalším čitateľom.
    4. V školskej knižnici sa zakazuje jesť a piť.
    5. Požičiavanie kníh je možné každú stredu od 13:00 do 14:00 h.
    6. Žiak si môže požičať knihu iba na svoj čitateľský preukaz.
    7. Po výbere knihy je potrebné svoj výber nahlásiť učiteľke, ktorá zapíše vybrané knihy do systému výpožičiek.
    8. Knižnica má svoje usporiadanie, preto každú knihu, ktorú si žiak nepožičia, vráti ju na svoje pôvodné miesto. Ak si nepamätá, knihu dá učiteľke, ktorá ju na správne miesto odloží.
    9. Žiak si môže požičať maximálne 2 knihy.
    10. Výpožičný čas je maximálne 1 mesiac.
    11. Požičanú knihu je potrebné udržiavať a vrátiť v takom stave, v akom si ju čitateľ požičal. Akékoľvek nedostatky či poškodenia je potrebné nahlásiť a tie budú následne sankcionované podľa sadzobníka poplatkov.
    12. V prípade poškodenia alebo straty knihy je čitateľ povinný nahradiť škodu, a to:
     • kúpou rovnakej knihy
     • finančná náhrada v cene novej knihy

     knihy

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne