• Prihlásenie žiaka do základnej školy / Odhlásenie žiaka zo základnej školy

    • Zápis do 1.ročníka základnej školy sa koná každý rok v apríli. Presný termín sa vopred zverejňuje na webovej stránke školy, prostredníctvom obecného rozhlasu a na úradnej tabuli Obce Golianovo. Do 1.ročníka je možné prijať spravidla dieťa aj mimo uvedeného termínu zápisu. Do 1.ročníka musí byť v termíne zverejneného zápisu zapísané každé dieťa, ktoré k 31.augustu daného roka zápisu dovŕši 6 rokov veku.
    • Do 2. – 9.ročníka sa prijímajú žiaci so súhlasom riaditeľa školy kedykoľvek počas školského roka.
    • Do základnej školy sú prijímaní prednostne žiaci zo školského obvodu Golianovo. Žiaci z iných obvodov sú prijímaní len v tom prípade, ak to neprekročí povolenú kapacitu jednotlivých tried.
    • O prijatí – neprijatí žiaka do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy.
    • Doklady potrebné k zápisu do 1.roč.:
    1. rodný list dieťaťa
    2. občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
    3. vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka (pozri Tlačivá)
    • Doklady potrebné k prihláseniu žiaka do 2. – 9.ročníka:
    1. rodný list dieťaťa
    2. občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
    3. potvrdenie o odhlásení žiaka z predchádzajúcej základnej školy
    4. písomná Žiadosť o prijatie žiaka do základnej školy (pozri Tlačivá)
    • Odhlásenie žiaka zo základnej školy je možné kedykoľvek počas školského roka. Rodič /zákonný zástupca je povinný včas oznámiť  toto rozhodnutie riaditeľke školy a doručiť vyplnené Odhlásenie žiaka zo základnej školy  (pozri Tlačivá).
     

    Prijatie dieťaťa do ŠKD / Odhlásenie dieťaťa z ŠKD

    • Predbežný zápis do školského klubu detí na nový školský rok sa koná v mesiaci máj predchádzajúceho školského roka.
    • Zápisný lístok a písomnú Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí (pozri Tlačivá) je potrebné bezpodmienečne odovzdať počas prvých 3 pracovných dní septembra riaditeľovi školy. Po tomto termíne už dieťa nemusí byť prijaté do ŠKD.
    • Prijímanie detí do ŠKD v inom termíne povoľuje (nepovoľuje) len riaditeľ školy.
     

    !!! Prihlasovanie detí do školského klubu detí sa koná v kancelárii školy. Na prijatie dieťaťa je potrebný súhlas riaditeľa školy s prijatím.

    • Odhlásenie dieťaťa z ŠKD je možné vykonať spravidla k poslednému dňu daného mesiaca. Rodič je povinný túto skutočnosť vopred oznámiť riaditeľovi školy a odovzdať vyplnené Odhlásenie dieťaťa z ŠKD (pozri Tlačivá).