• Dana Rajnerová (predsedníčka)

    za pg. zamestnancov

    Ing. Jozef Ďurina

    za pg. zamestnancov ZŠ

    Ing. Eva Korenčiová (zapisovateľka)

    za nepg. zamestnancov

    Miroslava Šlosárová

    za zriaďovateľa

    Mgr. Silvia Áčová

    za zriaďovateľa

    Mgr. Lýdia Pilková

    za zriaďovateľa

    MUDr. Alena Kočalková

    za zriaďovateľa

    Simona Dobišová

    za rodičov ZŠ

    Hana Hešková

    za rodičov ZŠ

    Monika Sabová

    za rodičov ZŠ

    Ing. Vladimír Ješko

    za rodičov MŠ


    Rada školy je ustanovená a  pracuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne