• Dana Rajnerová (predsedníčka)

    za pg. zamestnancov

    Ing. Jozef Ďurina

    za pg. zamestnancov ZŠ

    Ing. Eva Korenčiová (zapisovateľka)

    za nepg. zamestnancov

    Miroslava Šlosárová

    za zriaďovateľa

    Mgr. Silvia Áčová

    za zriaďovateľa

    Mgr. Lýdia Pilková

    za zriaďovateľa

    MUDr. Alena Kočalková

    za zriaďovateľa

    Simona Dobišová

    za rodičov ZŠ

    Hana Hešková

    za rodičov ZŠ

    Monika Sabová

    za rodičov ZŠ

    Ing. Vladimír Ješko

    za rodičov MŠ


    Rada školy je ustanovená a  pracuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.