• V živote každého človeka sú chvíle radostné, bežné aj ťažké, vážne. Aj o vážnych a ťažkých situáciách v tvojom živote má vedieť rodič, príp. aj učiteľ. Ak ti ich rada a pomoc nestačí, môžeš využiť aj možnosti, ktoré ti ponúkajú iní odborníci. Pri výbere odborníkov sa vyhni nebezpečenstvu neoverených „rád“ na rôznych internetových portáloch. My ti ponúkame seriózne a overené tímy odborníkov na našej škole aj na internete v nasledujúcich oblastiach:

   

  Popis problému

  Kde hľadať pomoc

  Zlé výsledky v učení

  Rodič, učiteľ daného predmetu, triedny učiteľ, školský špeciálny pedagóg (PaedDr. Klundová), psychológ / špeciálny pedagóg Centra poradenstva a prevencie v Nitre

  Vlastné neuspokojivé správanie

  Rodič, triedny učiteľ, výchovný poradca (Mgr. Války), koordinátor (Mgr. Záhorský), psychológ  Centra poradenstva a prevencie v Nitre, pedopsychiater

   

  Ďalšie problémy

  Popis problému

  Kde hľadať pomoc

  Šikanovanie, kyberšikanovanie

  • rodič
  • učiteľ/triedny učiteľ
  • výchovný poradca
  • koordinátor

   

  https://prevenciakriminality.sk

   

  informačná kancelária pre obete – Nitra, Štefánikova 69, tel.č.: 037/654 93 24

  Nenávistné prejavy

  Internetová bezpečnosť

  Mediálna gramotnosť – hoaxy, dezinformácie, falošné správy

  Právna zodpovednosť za vlastné konanie

  Neoznámenie trestného činu

  Pomoc obetiam trestných činov – som obeťou trestného činu

  Závislosť (tvrdé a mäkké drogy, internetové hry,...)

  Podvod, spôsoby podvodného konania

   

  Zoznam poradenských liniek pre deti a mládež

  Národná linka na pomoc deťom v ohrození – VIAC AKO NI(c)K

  www.viacakonick.sk

  pomoc@viacakonick.gov.sk

   

  Linka detskej istoty bezplatná linka, nonstop pre deti a mládež s rôznymi problémami

   

  bezplatná linka, nonstop pre deti a mládež s rôznymi problémami, 116 111 - www.ldi.sk

   

  Linka detskej dôvery Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka o.z.

  odborná pomoc anonymne prostredníctvom telefónu, chatu, e-mailu

  Zvoničná 202/18, 044 13 Valaliky - + 421 915 068 100 https://www.linkadeti.sk/

  Linka pre tých, čo zažívajú násilie

  bezplatná linka, zabezpečuje asistenciu pri policajných zásahoch, ktoré sú takto aj monitorované - 0800 212 212

  Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti

  bezplatná linka, nonstop 116 000

  Linka dôvery NEZÁBUDKA

  bezplatná linka, nonstop, Liga za duševné zdravie 0800 800 566 - www.dusevnezdravie.sk

  Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

  www.dobralinka.sk

  Internetové psychologické poradenstvo IPčko

  Psychologická pomoc poskytovaná nonstop. bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu www.ipcko.sk, www.nenormalne.sk, www.pomoc.sk

  Psychologická podpora LGBT ľudí

  poradenstvo@homofobia.sk, www.homofobia.sk, www.inakost.sk

  Online poradňa (LIVECHAT)

  www.prevenciakriminality.sk

  Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

  0800 800 818 www.obchodsludmi.sk

  Prevencia obchodu s ľuďmi a bezpečné cestovanie

  +421 907 787 374 www.safe.iom.sk, www.bezpecnecestovanie.iom.sk

  Toxikologická informačná služba

  poskytuje okamžitú prvú pomoc v prípade predávkovania cez telefón 02/ 5477 4166 nonstop

  Linka dôvery toxikomanov

  zaoberá sa problematikou drogových závislostí 02/ 534 17 464, 02/ 534 17 467

  Linka pre patologických hráčov

  0800 900 800 www.nehraj.sk

  Centrum pre liečbu drogových závislostí

  Centrum pre liečbu drogových závislostí Považský Chlmec - 041/ 500 76 92

  Centrum pre liečbu drogových závislostí Šútov - 043/ 429 50 71 www.infodrogy.sk, www.drogyinak.sk

  Poruchy príjmu potravy

  www.chutzit.sk

  Modrá linka – sexuologické poradenstvo

  0850 111 218 www.potencia.sk

   

   

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne