• Prijatie dieťaťa do materskej školy / Odhlásenie dieťaťa z materskej školy

   •  

    • Zápis do materskej  školy sa koná každý rok v mesiaci máj. Presný termín sa vopred zverejňuje na webovej stránke školy, prostredníctvom obecného rozhlasu a na úradnej tabuli Obce Golianovo. Do materskej školy je možné prijať dieťa aj mimo uvedeného termínu zápisu.
    • Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
    1. dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2024 (predškoláci),
    2. pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odložená povinná školská dochádzka),
    3. dovŕšia štvrtý rok veku do 31.08.2024.

    Ďalej sa prijímajú deti, ktoré:

    - vekovou postupnosťou spĺňajú podmienky prijatia (prijímajú sa vekovo najstaršie deti).

    Ostatné podmienky prijímania detí (len v prípade voľnej kapacity):

    - individuálna situácia dieťaťa (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa – podložené dokladmi).

    • O prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ školy.
    • Doklady potrebné k zapísaniu dieťaťa do materskej školy:
    1. rodný list dieťaťa
    2. občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
    3. vyplnený zápisný lístok, ktorý musí byť potvrdený aj detským lekárom – pediatrom

    Rodič je povinný odovzdať vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (pozri Tlačivá) spolu so žiadanými potvrdeniami od pediatra.

    !!! Prihlasovanie detí do materskej školy vykonáva zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu.

    Na prijatie dieťaťa je potrebný súhlas riaditeľa školy s prijatím.

    • Odhlásenie dieťaťa z materskej  školy prerokuje rodič /zákonný zástupca včas s riaditeľom školy a odovzdá mu vyplnené Odhlásenie dieťaťa z materskej školy (pozri Tlačivá). Týmto dieťa stráca miesto v materskej škole – opätovne prijať dieťa do materskej školy je možné len vtedy, ak má škola voľné kapacity.
    • Prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy je možné len so súhlasom riaditeľa školy a to len zo zdravotných dôvodov alebo z vážnych rodinných dôvodov. Tieto dôvody je rodič povinný preukázať písomne. Prerušiť dochádzku  je možné  len na obdobie najviac 3 mesiacov. Ak po tomto období dieťa nenastúpi do materskej školy, automaticky mu zaniká miesto v materskej škole. Rodič žiada o prerušenie odovzdaním písomnej Žiadosti o povolenie prerušiť dochádzku dieťaťa do materskej školy (pozri Tlačivá). Prerušiť dochádzku do materskej školy nemôže dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne