• Základná škola s materskou školou sa nachádza v centrálnej časti obce Golianovo. Základná škola bola založená v r. 1965. Jeden právny subjekt s materskou školou tvorí od roku 2008. Je štátnou školou, zriaďovateľom je Obec Golianovo. Škola sa nachádza v tichom a príjemnom prírodnom prostredí.

    Materiálne podmienky:
    Základná škola pozostáva z dvojpodlažnej hlavnej budovy určenej pre vzdelávanie žiakov 1.- 9. ročníka. Disponuje deviatimi učebňami a dvoma odbornými učebňami – učebňou IKT a multifunkčnou učebňou na vyučovanie rôznych predmetov. Škola je kompletne zariadená moderným školským nábytkom spĺňajúcim hygienické a bezpečnostné kritériá. Každá učebňa je vybavená modernou IK technikou slúžiacou na výchovno-vzdelávaciu činnosť, prístup na vysokorýchlostný internet je možný v celom areáli školy. Zbierka učebných pomôcok je inovovaná, moderná a kompletná, zodpovedá súčasným potrebám výchovno-vzdelávacieho procesu. Na telovýchovné aktivity slúži multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, moderné detské ihrisko a telocvičňa vybavená klasickým telovýchovným náradím, aj potrebami na netradičné športy (napr. badmington, florbal, sálový futbal, softbal, stolný tenis, posilňovacie stroje a i.).
    Materská škola je trojtriedna. Umiestnená je v samostatných budovách, zariadená moderným detským nábytkom spĺňajúcim ergonomické, estetické a bezpečnostné kritériá. Triedy sú vybavené množstvom hračiek, didaktických hier a IK technikou. Prevádzka je celodenná.
    Súčasťou školy je aj školský klub detí s troma oddeleniami a školská jedáleň, ktorá poskytuje kvalitnú a zdravotne vyváženú stravu.

    Vzdelávacie podmienky:
    Cieľom základnej školy je zabezpečiť komplexné základné vzdelanie (základné trívium) s orientáciou na kvalitné vzdelávanie v cudzom jazyku od 1.roč. so zreteľom na komunikáciu, prácu s informačnými technológiami využiteľnými v praxi, vzdelávanie v oblasti spoločensko-vednej, športovej a umeleckej a vytváranie kvalitatívnych hodnôt pre región. Škola využíva vlastný server, ktorý slúži na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a vlastný systém e-learningového vyučovania Moodle.
    Cieľom materskej školy je výchovné pôsobenie a vzdelávanie v oblasti predčitateľskej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pohybových aktivít, ľudových tradícií, anglického jazyka (v prípade záujmu rodičov) a interaktívneho vzdelávania.
    Škola kladie vo výchove dôraz na morálne hodnoty a vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov. Zabezpečuje vzdelávanie aj pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (bez mentálneho postihnutia) a koncentrácie. Má k dispozícii aj služby interného školského špeciálneho pedagóga. Vykonáva každoročnú depistáž predškolákov a profesijnú depistáž u deviatakov prostredníctvom odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. Výchovno-vzdelávací proces spestruje inovatívnymi edukačnými metódami.
    Vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí si zvyšujú svoju hodnotu aj sústavným kontinuálnym vzdelávaním a uplatňovaním efektívnych metód a foriem práce.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne