• Riaditeľka školy / štatutár: PaedDr. Jana Ferenczyová

    Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ: Mgr. Beáta Husárová (zástupkyňa štatutára)

    Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Dana Rajnerová

    Vedúca školskej jedálne: Erika Mistríková

    Správca IKT: Ing. Jozef Ďurina

    Administratíva, PaM: Ing. Eva Korenčiová

    Výchovný poradca: Mgr. Adrián Války

    Špeciálna pedagogička: PaedDr. Helena Klundová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (I. a II.trieda) +421 911 844 520 - materská škola (III.trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne