• Upozornenie

     • 10. 9. 2021
     • Od pondelka 13.9.2021 prechádza okres Nitra do oranžovej farby na COVID semafore. To znamená, že žiaci sú povinní priniesť do školy - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlásenie je možné odovzdať dvomi spôsobmi:

      1. Elektronicky - cez rodičovské konto v aplikácii Edupage alebo na stránke školy: zsgolianovo.eu - sekcia Žiadosti/Vyhlásenia

      alebo

      2. V papierovej forme - vytlačené a podpísané rodičom (zákonným zástupcom) - Tlačivo: Bezpriznakovost_dieta.pdf 

     • Oznamovacia povinnosť - samotestovanie

     • 7. 9. 2021
     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí si prevzali antigénové samotesty, že na základe pokynov MŠVVaŠ SR majú povinnosť ihneď nahlasovať výsledky samotestovania po každom uskutočnenom teste škole.

      Výsledky nahlasujte:

      - prostrednístvom EduPage - Žiadosti a vyhlásenia

      alebo

      - emailom svojmu triednemu učiteľovi (meno žiaka + dátum uskutočnenia testu + výsledok - pozitívny/negatívny).

      Poznámka: Škola má povinnosť nahlasovať výsledky a počty pozitívnych / negatívnych prípadov Ministerstu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Dotácie v stravovaní - upozornenie pre rodičov MŠ

     • 3. 9. 2021
     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa § 4 odst. 3 písmena c) zákona č. 417/2020 Z.z. o dotáciách, je možné poskytnúť dotáciu na stravu všetkým deťom vo veku 5 rokov, ktoré navštevujú MŠ v poslednom (predškolskom) ročníku. Z toho dôvodu Vás žiadame o vyplnenie čestného vyhlásenia, na základe ktorého Vám bude dotácia uplatnená. Toto potvrdenie je potrebné vyplniť a priniesť do MŠ najneskôr v pondelok 6.9.2021.

      Dieťa, ktoré počas školského roka v danom mesiaci dovŕši vek 6 rokov, má nárok na dotáciu na stravu do konca tohto mesiaca. Od nového mesiaca má rodič na výber medzi dotáciou na stravu (pokiaľ si neuplatňuje daňový bonus, cca. 26,- eur) alebo zvýšený daňový bonus (vo výške 39,47 eur).

      Pre viac informácií čítaj tu: Dotacia_na_stravu.pdf

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_bonusu.pdf

     • Upozornenie - Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022

     • 3. 9. 2021
     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa ukončuje plošné poskytovanie dotácie na stavu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

      Dotácia bude naďalej poskytovaná:

      1. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      2. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
      3. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (deti bez daňového bonusu), ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu a preukázal túto skutočnosť žiadateľovi čestným vyhlásením.

      Ak máte záujem v šk. roku 2021/2022 o dotáciu na stravu a spĺňate aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok, treba priniesť príslušné dokumenty (k bodu a. a b.) alebo čestné vyhlásenie (k bodu c.) do kancelárie ZŠ pani Mistríkovej.

       

      Úplné znenie informácie k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Informacia_k_dotacii_na_stravu.pdf

      Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa Cestne_vyhlasenie_o_neuplatneni_danoveho_bonusu.pdf

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne