• Prevádzka materskej školy

     • 8. 12. 2021
     • Oznamujeme rodičom, že prevádzka materskej školy bude prerušená od pondelka 20.12.2021 do piatka 7.1.2022 vrátane. Obnovená bude od pondelka 10.1.2022.

      Zriaďovateľ v spolupráci s vedením školy vopred preskúmal záujem u rodičov detí a zároveň zohľadnil aj vážnu epidemickú situáciu v šírení ochorení spôsobených vírusom COVID-19 v regióne.

             O prípadných zmenách budú rodičia informovaní prostredníctvom webu školy.

     • Žiaci 5. – 9. roč. ZŠ sa od štvrtka 9.12.2021 učia dištančne (doma)

     • 8. 12. 2021
     • RÚVZ v Nitre ako príslušný  orgán  štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 1 písm. a) vyhlášky č. 286/2021 zo dňa 7.12.2021 zakazuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. st. základných škôl (5. – 9.roč. ZŠ) s platnosťou od štvrtka 9.12.2021.Vyhlaska_286.pdf

      Žiaci 5. – 9.roč. ZŠ sa budú vzdelávať dištančne – doma prostredníctvom TEAMS (on-line predmety: SJL, MAT, ANJ, FYZ, CHEM) a EduPage (písomné zadania pre ostatné predmety).

      Žiaci 1. st. ZŠ (1. – 4.roč.) a deti materskej školy sú naďalej vzdelávané prezenčne (v škole).

      Vianočné prázdniny sa pre všetkých žiakov ZŠ (1. – 9.roč.) začínajú v pondelok 20.12.2021, končia sa v piatok 7.1.2022 vrátane. O prípadných zmenách Vás budeme informovať na webstránke školy.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v I. triede základnej školy - ZMENA!

     • 3. 12. 2021
     • Na základe epidemilogického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 8.decembra 2021 Vám oznamujeme, že žiakom I. triedy základnej školy sa od  3.12.2021 do 13.12.2021 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triednej učiteľky. Žiaci sa vrátia do školy v utorok 14.12.2021.

      Poučenie pre rodičov žiakov I.tr.

      Žiaci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia v záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia nákazy. Nariadené karanténne opatrenia u uvedených žiakov sa končia:

      1. V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 06.12.2021, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
      2. Ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 13.12.2021 (vrátane).
      3. V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Poučenie pre osoby v karanténe (TU)   

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne