• Prerušenie prezenčného vyučovania v VII. triede základnej školy

     • 27. 1. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 27. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VII. triedy základnej školy sa od 28.1.2022 do 31.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triedneho učiteľa. Žiaci sa vrátia do školy v utorok 1.2.2022, ak neoznámime inak.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Výzva na prevzatie Ag - samotestov

     • 26. 1. 2022
     • Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag - samotestov (5 ks) v termíne:

      -          štvrtok 27.1.2022: od 7:00 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      -          piatok 28.1.2022: od 7:00 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

      Upozornenie: Prosíme rodičov, aby testovali svoje deti aj preventívne, nie len pri príznakoch, pretože epidemická situácia sa zhoršuje.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VI. triede základnej školy

     • 24. 1. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 24. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VI. triedy základnej školy sa od 24.1.2022 do 28.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triednej učiteľky. Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 31.1.2022, ak neoznámime inak.

      Poučenie pre rodičov žiakov VI.tr.

      Žiaci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia v záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia nákazy. Nariadené karanténne opatrenia u uvedených žiakov sa končia:

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Poučenie pre osoby v karanténe (TU!)

      1. V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 23.1.2022, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
      2. Ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 28.1.2022 (vrátane).
      3. V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.
     • Voľné pracovné miesto na dobu určitú

     • 24. 1. 2022
     • Hľadáme učiteľa/učiteľku I. stupňa na zastupovanie počas dlhodobej PN.

      Požadované kvalifikačné predpoklady:

      - VŠ - II. stupňa - učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

      Podmienky prijatia:

      - bezúhonnosť

      - zdravotná spôsobilosť

      Nástup ihneď. Žiadosť s profesijným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov (Tlačivo TU!) zasielajte do emailu: zsgolianovo@gmail.com Viac informácií na tel. 037 / 658 11 63. 

      Prax vítaná.

      Platové ohodnotenie podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v V. triede základnej školy

     • 19. 1. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 19. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom V. triedy základnej školy sa od 20.1.2022 do 28.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triednej učiteľky. Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 31.1.2022, ak neoznámime inak.

      Poučenie pre rodičov žiakov V.tr.

      Žiaci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia v záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia nákazy. Nariadené karanténne opatrenia u uvedených žiakov sa končia:

      1. V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 23.1.2022, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
      2. Ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 28.1.2022 (vrátane).
      3. V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Poučenie pre osoby v karanténe (TU!)

       

     • Organizácia vzdelávania od 10. januára 2022

     • 7. 1. 2022
     • Od pondelka 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5. - 9. roč. ZŠ, t.j. do školy nastupujú všetky ročníky základnej školy. V riadnej prevádzke je aj materská škola.

      Upozorňujeme, že v pondelok ráno pred nástupom musí každý žiak ZŠ a dieťa MŠ priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti s aktuálnym dátumom (10.1.2022), akceptujeme aj elektronickú formu. Odporúčame, aby boli žiaci ZŠ pred nástupom do školy otestovaní na COVID19.

      Pozn.: Nové sady antigénových samotestov pre žiakov ZŠ na rok 2022 zatiaľ neboli školám poskytnuté.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne