• Riaditeľské voľno pre 1. - 8. roč. ZŠ

     • 31. 3. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1.– 8. ročníka základnej školy na stredu  6. apríla 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 7.apríla 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023

     • 30. 3. 2022
     • Z Á P I S     

      do  1.ročníka  ZŠ

      na školský rok 2022/2023

      bude  

      v pondelok 11. apríla 2022  

      v budove ZŠ – v I. triede na prízemí

      v čase od 13:30 do 17:00 h (dieťa v sprievode rodiča).  


      Pri zápise rodič rozhodne o zaradení dieťaťa:

      • na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (povinne voliteľný predmet)
      • do školského klubu detí

      Škola ponúka:

      • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
      • vyučovanie matematiky Hejného metódou,
      • inovačné prvky vyučovania, zážitkové učenie,
      • vyučovanie informatiky od 3.ročníka,
      • nadštandardné vybavenie všetkých učební najnovšími technológiami, vysokorýchlostný internet,
      • krúžkovú činnosť v oblasti športovej, umeleckej, poznávacej,
      • elektronickú žiacku knižku,
      • služby školského špeciálneho pedagóga,
      • kvalifikovaný pedagogický zbor,
      • telesnú a športovú činnosť zameranú aj na netradičné športy (florbal, korfbal, bedminton, softtenis, kurzy korčuľovania, plávania, lyžovania)

      Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

            -    rodný list dieťaťa,

            -    občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa,

            -    v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie o určení starostlivosti a práv rodičov,

            -    vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ spolu s Prílohou 1 (tlačivo dostanú rodičia detí, ktoré navštevujú našu MŠ, vopred v materskej škole, príp. si ju môžu vytlačiť z webového sídla školy: https://zsgolianovo.edupage.org/a/tlaciva-2#ZS)

      Dôležité upozornenie:

            Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2022 vek 6 rokov (aj v tom prípade, ak rodič uvažuje o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, t.j. o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 rok).    

      Informácie na tel.č. 037/658 11 63 – Mgr. Beáta Husárová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ


     • Prerušenie prevádzky školy

     • 21. 3. 2022
     • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre zo dňa 21.03.2022

      a so súhlasom zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že

      od utorka 22.03.2022 do piatka 25.03.2022

      sa prerušuje prezenčné vzdelávanie

      v materskej škole a v základnej škole

      z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie. Deti a žiaci nastúpia do školy v pondelok 28.03.2022.

      Žiaci ZŠ sa budú vzdelávať prostredníctvom TEAMS a EduPage podľa informácií triednych učiteľov. Z dôvodu vysokej chorobnosti pedagógov školy (práceneschopnosti) nebudú všetky kľúčové predmety vyučované on-line.

      Rozhodnutie RÚVZ: rozhodnutie_RUVZ.pdf

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Výzva na prevzatie Ag-samotestov

     • 11. 3. 2022
     • Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag-samotestov (5 ks) v termíne:

      - pondelok 14.3.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - utorok 15.3.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

      Upozornenie: Prosíme rodičov, aby testovali svoje deti aj preventívne, nie len pri príznakoch, pretože epidemická situácia pretrváva.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
    • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
    • www.zsgolianovo.eu
    • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
    • rozpočtová organizácia
    • 37865251
    • 2021649608
    • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
    • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
    • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
    • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
    • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne