Novinky

     • Pozor! Zmena v poskytovaní dotácií na stavu od 1.7.2022

     • 13. 7. 2022
     • Od 1.7.2022 sa poskytuje dotácia na stravu IBA tým deťom v MŠ a ZŠ, ak si ani jeden zo zákonných zástupcov neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 15 rokov škole novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

      Ďalej je dotácia poskytnutá deťom v hmotnej núdzi a v životnom minime. V prípade životného minima je zákonný zástupca povinný predložiť formulár na posúdenie príjmu.

      Deti nad 15 rokov v ZŠ majú nárok na dotáciu na stravu AJ poberanie daňového bonusu v sume 40,- € od 1. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dovŕšili vek 15 rokov.

      Potrebné tlačivá (čestné vyhlásenie, formulár na potvrdenie príjmu + doklad o príjme) je zákonný zástupca dieťaťa povinný odovzdať vyplnený v kancelárii školy do 22.7.2022 v čase medzi 8:00 – 12:00 h) alebo na Obecnom úrade v Golianove v termíne od 25.07.2022 do 29.07.2022. Po tomto termíne požiadavky na uplatnenie dotácie nebudú akceptované.


      Prílohy:

      1. Čestné vyhlásenie od 01.07.2022

      2. Formulár na posúdenie príjmu