• Riaditeľské voľno pre 1. - 8. roč. ZŠ

     • 31. 3. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1.– 8. ročníka základnej školy na stredu  6. apríla 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 7.apríla 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023

     • 30. 3. 2022
     • Z Á P I S     

      do  1.ročníka  ZŠ

      na školský rok 2022/2023

      bude  

      v pondelok 11. apríla 2022  

      v budove ZŠ – v I. triede na prízemí

      v čase od 13:30 do 17:00 h (dieťa v sprievode rodiča).  


      Pri zápise rodič rozhodne o zaradení dieťaťa:

      • na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (povinne voliteľný predmet)
      • do školského klubu detí

      Škola ponúka:

      • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
      • vyučovanie matematiky Hejného metódou,
      • inovačné prvky vyučovania, zážitkové učenie,
      • vyučovanie informatiky od 3.ročníka,
      • nadštandardné vybavenie všetkých učební najnovšími technológiami, vysokorýchlostný internet,
      • krúžkovú činnosť v oblasti športovej, umeleckej, poznávacej,
      • elektronickú žiacku knižku,
      • služby školského špeciálneho pedagóga,
      • kvalifikovaný pedagogický zbor,
      • telesnú a športovú činnosť zameranú aj na netradičné športy (florbal, korfbal, bedminton, softtenis, kurzy korčuľovania, plávania, lyžovania)

      Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

            -    rodný list dieťaťa,

            -    občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa,

            -    v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie o určení starostlivosti a práv rodičov,

            -    vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ spolu s Prílohou 1 (tlačivo dostanú rodičia detí, ktoré navštevujú našu MŠ, vopred v materskej škole, príp. si ju môžu vytlačiť z webového sídla školy: https://zsgolianovo.edupage.org/a/tlaciva-2#ZS)

      Dôležité upozornenie:

            Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2022 vek 6 rokov (aj v tom prípade, ak rodič uvažuje o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, t.j. o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 rok).    

      Informácie na tel.č. 037/658 11 63 – Mgr. Beáta Husárová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ


     • Prerušenie prevádzky školy

     • 21. 3. 2022
     • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre zo dňa 21.03.2022

      a so súhlasom zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že

      od utorka 22.03.2022 do piatka 25.03.2022

      sa prerušuje prezenčné vzdelávanie

      v materskej škole a v základnej škole

      z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie. Deti a žiaci nastúpia do školy v pondelok 28.03.2022.

      Žiaci ZŠ sa budú vzdelávať prostredníctvom TEAMS a EduPage podľa informácií triednych učiteľov. Z dôvodu vysokej chorobnosti pedagógov školy (práceneschopnosti) nebudú všetky kľúčové predmety vyučované on-line.

      Rozhodnutie RÚVZ: rozhodnutie_RUVZ.pdf

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Výzva na prevzatie Ag-samotestov

     • 11. 3. 2022
     • Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag-samotestov (5 ks) v termíne:

      - pondelok 14.3.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - utorok 15.3.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

      Upozornenie: Prosíme rodičov, aby testovali svoje deti aj preventívne, nie len pri príznakoch, pretože epidemická situácia pretrváva.

     • Valentín 2022

     • 22. 2. 2022
     • 14. február je deň, kedy sa oslavuje  sviatok sv. Valentína. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy, obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami.

      Tento deň sa na našej škole niesol v prejavovaní lásky a priateľstva prostredníctvom valentíniek (vlastnoručne vyrobené pozdravy, želania, odkazy), ktoré sme si vymieňali prostredníctvom Valentínskej pošty. Valentínky boli odovzdané učiteľom, vychovávateľom i žiakom.  Každá jedna valentínka vyčarila nejeden úsmev na tvári a zahriala pri srdci.

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • 22. 2. 2022
     • Vo štvrtok 27. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v 1., 2. a 3. kategórii.

      Rozhodnutie poroty nám prinieslo nasledovné výsledky:

      I.kategória – 2.-4.ročník

      1.miesto – Karin Schutová (poézia)

      2.miesto – Ema Áčová (poézia)

      2.miesto – Viktória Kovalčíková (poézia)

      3.miesto – Hana Babošová (poézia)

      II.kategória – 5.-6.ročník

      1.miesto – Viktória Čoknayová (poézia)

      1. miesto Karolína Vaškovičová (próza)

      2.miesto – Terézia Vargová (poézia)

      3.miesto – Diana Kudryová (poézia)

       

      III. kategória – 7.-9.ročník

      1.miesto – Tamara Andelová – poézia

      1.miesto – Alexandra Duchoňová – próza

      2.miesto – Nina Duchoňová – próza

      2.miesto – Alžbeta Bartková – poézia

      3.miesto – Filip Brath – próza

      3.miesto – Lujza Pachotová - próza

       

      Recitátori, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole vo Vrábľoch dňa 21.marca 2022.

      Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a budeme im „držať palce“, aby boli úspešní v obvodnom kole.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VIII. triede základnej školy

     • 20. 2. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 20. februára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VIII. triedy základnej školy sa od 19.2.2022 do 23.2.2022 prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.) Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Teams (SJL, MAT, ANJ, FYZ, CHEM) a Edupage (zadania z ostatných predmetov). Žiaci sa vrátia do školy vo štvrtok 24.2.2022, ak neoznámime inak. Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v III. triede základnej školy

     • 14. 2. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 14. februára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom III. triedy základnej školy sa od 15.2.2022 do 19.2.2022 prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.) Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Teams (SJL, MAT, ANJ) a Edupage (zadania z ostatných predmetov). Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 21.2.2022, ak neoznámime inak. Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Výzva na prevzatie Ag - samotestov

     • 10. 2. 2022
     • Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag - samotestov (5 ks) v termíne:

      - piatok 11.2.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - pondelok 14.2.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

      Upozornenie: Prosíme rodičov, aby testovali svoje deti aj preventívne, nie len pri príznakoch, pretože epidemická situácia sa zhoršuje.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VI. triede základnej školy

     • 9. 2. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 9. februára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VI. triedy základnej školy sa od 10.2.2022 do 12.2.2022 prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Teams (SJL, MAT, ANJ, FYZ) a Edupage (zadania z ostatných predmetov). Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 14.2.2022, ak neoznámime inak.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v V. triede základnej školy

     • 8. 2. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 8. februára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom V. triedy základnej školy sa od 9.2.2022 do 13.2.2022 prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Teams (SJL, MAT, ANJ) a Edupage (zadania z ostatných predmetov). Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 14.2.2022, ak neoznámime inak.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VII. triede základnej školy

     • 27. 1. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 27. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VII. triedy základnej školy sa od 28.1.2022 do 31.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triedneho učiteľa. Žiaci sa vrátia do školy v utorok 1.2.2022, ak neoznámime inak.

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Nariadenie karenténnych opatrení a poučenie pre všetky osoby TU!

     • Výzva na prevzatie Ag - samotestov

     • 26. 1. 2022
     • Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag - samotestov (5 ks) v termíne:

      -          štvrtok 27.1.2022: od 7:00 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      -          piatok 28.1.2022: od 7:00 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

      Upozornenie: Prosíme rodičov, aby testovali svoje deti aj preventívne, nie len pri príznakoch, pretože epidemická situácia sa zhoršuje.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania v VI. triede základnej školy

     • 24. 1. 2022
     • Na základe epidemiologického šetrenia Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre dňa 24. januára 2022 Vám oznamujeme, že žiakom VI. triedy základnej školy sa od 24.1.2022 do 28.1.2022 vrátane prerušuje prezenčné vyučovanie z dôvodu hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. (Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď.)  Žiaci sa budú vzdelávať dištančne prostredníctvom Edupage a Teams podľa pokynov triednej učiteľky. Žiaci sa vrátia do školy v pondelok 31.1.2022, ak neoznámime inak.

      Poučenie pre rodičov žiakov VI.tr.

      Žiaci sú povinní dodržiavať karanténne opatrenia v záujme potreby prerušenia epidemického procesu šírenia nákazy. Nariadené karanténne opatrenia u uvedených žiakov sa končia:

      Zákonní zástupcovia detí a žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

      Poučenie pre osoby v karanténe (TU!)

      1. V prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 23.1.2022, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.
      2. Ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 28.1.2022 (vrátane).
      3. V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Golianovo 60
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne