• Školský výlet Smolenice

     • 20. 9. 2022
     • Dňa 23.6.2022 spoznávali žiaci prvého až piateho ročníka krásy Slovenska. Konkrétne sme navštívili zámok v Smoleniciach s prehliadkou. Z výšky zámockej veže sme obdivovali čaro okolitej prírody. Súčasťou programu bola aj exkurzia vo Včelárni, kde si mohli rozšíriť získané vedomosti o včelách, včelích produktoch, vyrobiť sviečku z včelieho vosku a nakúpiť včelie výroky.    

     • Filmové predstavenie

     • 20. 9. 2022
     • 1. jún patrí deťom. Žiaci prvého až piateho ročníka sa pomocou filmového spracovanie príbehu o odvážnej, statočnej a vytrvalej požiarničky preniesli do New Yorku. Atmosféru filmového predstavenia Nezlomná v CineMax Nitra dopĺňali pukance a nápoje.

     • Dopravné ihrisko

     • 20. 9. 2022
     • Žiaci prvého až štvrtého ročníka dňa 24. a 25.5.2022 absolvovali teoretickú aj praktickú časť na dopravnom ihrisku v Nitre. V teoretickej časti si zopakovali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky a základnú výbavu cyklistu. V praktickej časti sa roztočili kolesá bicyklov a kolobežiek. Žiaci svoje teoretické vedomosti mali možnosť využiť v praxi. Naše veľké poďakovanie patrí pani Michálekovej za sprostredkovanie a odborné vedenie.

     • Výzva na prevzatie Ag-samotestov

     • 15. 6. 2022
     • Prosíme rodičov, ktorí oznámili záujem o Ag testy na šk.r. 2022/2023, aby si ich aj spolu s informačným letákom prišli prevziať:

      - v pondelok / 20.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - v utorok  / 21.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      Testy môže prevziať len dospelá osoba (rodič, starý rodič, iná poverená dospelá osoba).

     • Riaditeľské voľno pre 1. - 4. roč. a 6. - 9. roč. ZŠ

     • 12. 5. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka a 6. – 9. ročníka základnej školy (okrem 5.ročníka) na stredu  18. mája  2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania piatakov T5 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19. mája 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Koncert Simsalala v MŠ

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 4.5.2022 k nám do materskej školy v Golianove zavítala speváčka Simsalala, aby nás potešila, zabavila svojimi pesničkami. Deti sa veľmi tešili, tancovali a spievali spolu s ňou, zapájali sa. Atmosféra bola úžasná a deti mali krásny zážitok.

     • S kamarátkou energiou

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 29.4.2022 sa v našej škole konalo náučno-zábavné podujatie pod názvom "S kamarátkou energiou" pre deti a mládež. Témou bola energia, zdroje energie a jej využitie. Zúčastnili sa ho žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Na jednotlivých stanovištiach si mohli zasúťažiť a používať pri tom profesionálne vedecké prístroje /napr. termokameru, elektromer atď./. Celé podujatie a zábavu dopĺňala detská herečka rôznou interakciou so žiakmi. Žiaci získali veľa nových informácií o energii, povyhrávali vecné ceny, a taktiež boli odmenení desiatou vo forme ovocia, fit tyčinky a minerálky. Podujatie sa našim žiakom veľmi páčilo.

     • Návšteva hasičskej zbrojnice

     • 10. 5. 2022
     •  

      Na hodinách prvouky sa druháci oboznamujú s prácou polície, hasičov a záchranárov. Aby sme sa nevenovali len teoretickým vedomostiam, vybrali sme sa na návštevu hasičskej zbrojnice v Golianove. Profesionálny hasič nadrotmajster Ing. Andrej Verš nás previedol zbrojnicou a žiakov podrobnejšie oboznámil s ich prácou, vybavením aj prebiehajúcimi súťažami. Žiaci mali možnosť prezrieť si hasičské auto, oblečenie, vybavenie a výstroj.  Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a pomoc pri realizácii.

     • Hľadanie veľkonočných vajíčok

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 12.4.2022 sme hodinu anglického jazyka v ročníkoch 2. - 4. využili na zábavno-náučnú aktivitu „Easter egg hunt“ – veľkonočné hľadanie vajíčok. V areáli školy sme ukryli vajíčko s otázkou alebo úlohou v angličtine. Keď ukryté vajíčko žiak našiel a odpovedal správne, dostal sladkú odmenu. Táto akcia sa u žiakov stretla s veľkým nadšením.

     • Veľkonočný turnaj vo vybíjanej

     • 10. 5. 2022
     • Žiaci prvého stupňa základnej školy sa už tradične zúčastnili vo sviatočnom veľkonočnom čase turnaja vo vybíjanej. Aj keď ide vekovo o nerovný boj, žiaci mladších ročníkov sa nedali zahanbiť. Vo vyraďovacej hre každý s každým sa podarilo vybiť protihráčov aj najmladším hráčom – prvákom. Umiestnenie tried bolo nasledovné:

      1. miesto – IV. trieda

      2. miesto – III. trieda

      3. miesto – II. trieda

      4. miesto – I. trieda

      Dúfam, že sladká odmena potešila všetkých športovcov a pridala im chuť a energiu na ďalšie športové výkony.

     • Deň Zeme v MŠ

     • 27. 4. 2022
     • Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali  o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu, spoločne kreslili kriedami na asfalt obrázky našej Zeme a prírody. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

     • Literárny karneval

     • 21. 4. 2022
     • Dňa 24.3.2022 sa na našej škole konal literárny karneval. Žiaci si obliekli kostýmy svojich obľúbených literárnych hrdinov. Na karnevale potom prezentovali literárnu postavu. Každý ju predstavil aj slovne. Povedal, z ktorého obdobia pochádza, akými charakterovými vlastnosťami a príbehom by určite postava zaujala aj ostatných. Mnohí sa medzi sebou dohodli, že si knihu požičajú, aby sa o literárnej postave dozvedeli viac.

     • Deň svätého Patrika

     • 10. 5. 2022
     • Žiaci prvého a druhého stupňa sa oboznámili s reáliami anglicky hovoriacich krajín a na hodine anglického jazyka si priblížili históriu írskeho sviatku Dňa svätého Patrika. Vyučovanie sme si spestrili rôznymi činnosťami, ktoré súvisia s týmto sviatkom. Vyrábali trojlístky, zahrali si domino, vyrobili škriatka, oboznámili sa s významom sviatku a samozrejme sa naučili aj írsky tanček. Veríme, že sa naším malým zeleným škriatkom tento deň v škole páčil.

     • Fašiangy

     • 10. 5. 2022
     • Druháci si v stredu 16.2.2022 spestrili vyučovanie karnevalovými maskami. Fantázie sa medze nekládli, o čom svedčili aj ich nápadité variácie. Po predstavení masiek sme si deň spestrili súťažami.

     • Práca polície

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 18.1.2022 sa žiaci druhej triedy zúčastnili odbornej prednášky pod vedením pracovníkov Oddelenia služobnej kynológie okresného riaditeľstva PZ. Boli im poskytnuté kynologické poznatky o výchove policajného psa. Žiaci sa dozvedeli o vedení a výcviku policajného psa, bližšie sa oboznámili s prácou polície a ich právomocami.  V diskusii mali možnosť položiť policajtom otázky, ktoré ich najviac zaujímali.  Po teoretickej časti nasledovala praktická ukážka psa Aresa. Naše poďakovanie patrí npráp. Jozefovi Tonkovi a JUDr.  Ladislavovi Filipovi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Riaditeľské voľno pre 1. - 8. roč. ZŠ

     • 31. 3. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1.– 8. ročníka základnej školy na stredu  6. apríla 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 7.apríla 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ na šk. rok 2022/2023

     • 30. 3. 2022
     • Z Á P I S     

      do  1.ročníka  ZŠ

      na školský rok 2022/2023

      bude  

      v pondelok 11. apríla 2022  

      v budove ZŠ – v I. triede na prízemí

      v čase od 13:30 do 17:00 h (dieťa v sprievode rodiča).  


      Pri zápise rodič rozhodne o zaradení dieťaťa:

      • na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy (povinne voliteľný predmet)
      • do školského klubu detí

      Škola ponúka:

      • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka,
      • vyučovanie matematiky Hejného metódou,
      • inovačné prvky vyučovania, zážitkové učenie,
      • vyučovanie informatiky od 3.ročníka,
      • nadštandardné vybavenie všetkých učební najnovšími technológiami, vysokorýchlostný internet,
      • krúžkovú činnosť v oblasti športovej, umeleckej, poznávacej,
      • elektronickú žiacku knižku,
      • služby školského špeciálneho pedagóga,
      • kvalifikovaný pedagogický zbor,
      • telesnú a športovú činnosť zameranú aj na netradičné športy (florbal, korfbal, bedminton, softtenis, kurzy korčuľovania, plávania, lyžovania)

      Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:

            -    rodný list dieťaťa,

            -    občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) dieťaťa,

            -    v prípade rozvedených rodičov právoplatné súdne rozhodnutie o určení starostlivosti a práv rodičov,

            -    vyplnený Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka ZŠ spolu s Prílohou 1 (tlačivo dostanú rodičia detí, ktoré navštevujú našu MŠ, vopred v materskej škole, príp. si ju môžu vytlačiť z webového sídla školy: https://zsgolianovo.edupage.org/a/tlaciva-2#ZS)

      Dôležité upozornenie:

            Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dovŕši do 31.08.2022 vek 6 rokov (aj v tom prípade, ak rodič uvažuje o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, t.j. o odklade povinnej školskej dochádzky o 1 rok).    

      Informácie na tel.č. 037/658 11 63 – Mgr. Beáta Husárová, zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ


     • Prerušenie prevádzky školy

     • 21. 3. 2022
     • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre zo dňa 21.03.2022

      a so súhlasom zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že

      od utorka 22.03.2022 do piatka 25.03.2022

      sa prerušuje prezenčné vzdelávanie

      v materskej škole a v základnej škole

      z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie. Deti a žiaci nastúpia do školy v pondelok 28.03.2022.

      Žiaci ZŠ sa budú vzdelávať prostredníctvom TEAMS a EduPage podľa informácií triednych učiteľov. Z dôvodu vysokej chorobnosti pedagógov školy (práceneschopnosti) nebudú všetky kľúčové predmety vyučované on-line.

      Rozhodnutie RÚVZ: rozhodnutie_RUVZ.pdf

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Výzva na prevzatie Ag-samotestov

     • 11. 3. 2022
     • Prosíme rodičov, aby si prišli prevziať do školy ďalšiu sadu Ag-samotestov (5 ks) v termíne:

      - pondelok 14.3.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - utorok 15.3.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      V prípade, že v daných termínoch nemôžete prevziať testy, môžete tým poveriť inú dospelú osobu.

      Upozornenie: Prosíme rodičov, aby testovali svoje deti aj preventívne, nie len pri príznakoch, pretože epidemická situácia pretrváva.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • Golianovo 60 95108 Golianovo Slovakia
   • www.zsgolianovo.eu
   • zsgolianovo@gmail.com
   • +421 37 658 11 63 - kancelária školy +421 37 658 11 92 - školská jedáleň +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda) +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda) +421 907 672 687 - materská škola, budova zbrojnice (4. trieda)
   • rozpočtová organizácia
   • 37865251
   • 2021649608
   • Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK51 5600 0000 0008 5052 0002
   • - v dňoch školského vyučovania: Pondelok, Utorok, Štvrtok 7:00 – 15:00 Streda 7:00 – 16:00 Piatok 7:00 – 14:00 - počas školských prázdnin: podľa osobitného režimu
   • PaedDr. Jana Ferenczyová, riaditeľka školy
   • Obec Golianovo, Golianovo 400, 951 08 Golianovo
   • 48° 16' 18" N - severne 18° 11' 28" E - východne