Novinky

     • Kontaktné telefónne čísla

     • 4. 9. 2022
     • +421 37 658 11 63 - kancelária školy ZŠ

      +421 37 658 11 92 - školská jedáleň

      +421 37 658 11 91 - materská škola (1. a 2. trieda)

      +421 911 844 520 - materská škola (3. trieda)

      +421 907 672 687 - materská škola - elokované pracovisko, budova zbrojnice (4. trieda)

     • Pokyny k otvoreniu šk. r. 2022/23

     • 30. 8. 2022
     • Otvorenie školského roka

      Oznamujeme žiakom 1.- 9. ročníka

      Základnej školy s materskou školou v Golianove,

      že slávnostné otvorenie nového školského roka sa

      začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8:30 h.

      Potrvá do cca 9:30 h.

      Činnosť školského klubu a stravovanie sa začína v utorok 6. septembra 2022.

      Úsek materskej školy začína svoju celodennú činnosť

      v pondelok 5. septembra 2022 od 6:15 h.

       

      Žiadame rodičov/žiakov, aby so sebou priniesli písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti (prípadne poslať elektronicky cez IŽK). Tlačivo nájdete tu: Bezpriznakovost_dieta_ziak_2022_08_15.pdf

      Ak má rodič problém s vytlačením daného tlačiva, ráno budú k dispozícii prázdne dokumenty, ktoré bude môcť vyplniť priamo na mieste.

      Vstup zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený, výnimku má len žiak 1. ročníka. S ním môže vojsť do budovy školy jeden zákonný zástupca.

     • Pozor! Zmena v poskytovaní dotácií na stavu od 1.7.2022

     • 13. 7. 2022
     • Od 1.7.2022 sa poskytuje dotácia na stravu IBA tým deťom v MŠ a ZŠ, ak si ani jeden zo zákonných zástupcov neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 15 rokov škole novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu.

      Ďalej je dotácia poskytnutá deťom v hmotnej núdzi a v životnom minime. V prípade životného minima je zákonný zástupca povinný predložiť formulár na posúdenie príjmu.

      Deti nad 15 rokov v ZŠ majú nárok na dotáciu na stravu AJ poberanie daňového bonusu v sume 40,- € od 1. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dovŕšili vek 15 rokov.

      Potrebné tlačivá (čestné vyhlásenie, formulár na potvrdenie príjmu + doklad o príjme) je zákonný zástupca dieťaťa povinný odovzdať vyplnený v kancelárii školy do 22.7.2022 v čase medzi 8:00 – 12:00 h) alebo na Obecnom úrade v Golianove v termíne od 25.07.2022 do 29.07.2022. Po tomto termíne požiadavky na uplatnenie dotácie nebudú akceptované.


      Prílohy:

      1. Čestné vyhlásenie od 01.07.2022

      2. Formulár na posúdenie príjmu

     • Školský výlet Smolenice

     • 20. 9. 2022
     • Dňa 23.6.2022 spoznávali žiaci prvého až piateho ročníka krásy Slovenska. Konkrétne sme navštívili zámok v Smoleniciach s prehliadkou. Z výšky zámockej veže sme obdivovali čaro okolitej prírody. Súčasťou programu bola aj exkurzia vo Včelárni, kde si mohli rozšíriť získané vedomosti o včelách, včelích produktoch, vyrobiť sviečku z včelieho vosku a nakúpiť včelie výroky.    

     • Filmové predstavenie

     • 20. 9. 2022
     • 1. jún patrí deťom. Žiaci prvého až piateho ročníka sa pomocou filmového spracovanie príbehu o odvážnej, statočnej a vytrvalej požiarničky preniesli do New Yorku. Atmosféru filmového predstavenia Nezlomná v CineMax Nitra dopĺňali pukance a nápoje.

     • Dopravné ihrisko

     • 20. 9. 2022
     • Žiaci prvého až štvrtého ročníka dňa 24. a 25.5.2022 absolvovali teoretickú aj praktickú časť na dopravnom ihrisku v Nitre. V teoretickej časti si zopakovali dopravné značky, pravidlá cestnej premávky a základnú výbavu cyklistu. V praktickej časti sa roztočili kolesá bicyklov a kolobežiek. Žiaci svoje teoretické vedomosti mali možnosť využiť v praxi. Naše veľké poďakovanie patrí pani Michálekovej za sprostredkovanie a odborné vedenie.

     • Výzva na prevzatie Ag-samotestov

     • 15. 6. 2022
     • Prosíme rodičov, ktorí oznámili záujem o Ag testy na šk.r. 2022/2023, aby si ich aj spolu s informačným letákom prišli prevziať:

      - v pondelok / 20.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      alebo

      - v utorok  / 21.6.2022: od 6:30 do 8:00 h v telocvični

      Testy môže prevziať len dospelá osoba (rodič, starý rodič, iná poverená dospelá osoba).

     • Riaditeľské voľno pre 1. - 4. roč. a 6. - 9. roč. ZŠ

     • 12. 5. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1. – 4. ročníka a 6. – 9. ročníka základnej školy (okrem 5.ročníka) na stredu  18. mája  2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania piatakov T5 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19. mája 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.

     • Koncert Simsalala v MŠ

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 4.5.2022 k nám do materskej školy v Golianove zavítala speváčka Simsalala, aby nás potešila, zabavila svojimi pesničkami. Deti sa veľmi tešili, tancovali a spievali spolu s ňou, zapájali sa. Atmosféra bola úžasná a deti mali krásny zážitok.

     • S kamarátkou energiou

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 29.4.2022 sa v našej škole konalo náučno-zábavné podujatie pod názvom "S kamarátkou energiou" pre deti a mládež. Témou bola energia, zdroje energie a jej využitie. Zúčastnili sa ho žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Na jednotlivých stanovištiach si mohli zasúťažiť a používať pri tom profesionálne vedecké prístroje /napr. termokameru, elektromer atď./. Celé podujatie a zábavu dopĺňala detská herečka rôznou interakciou so žiakmi. Žiaci získali veľa nových informácií o energii, povyhrávali vecné ceny, a taktiež boli odmenení desiatou vo forme ovocia, fit tyčinky a minerálky. Podujatie sa našim žiakom veľmi páčilo.

     • Návšteva hasičskej zbrojnice

     • 10. 5. 2022
     •  

      Na hodinách prvouky sa druháci oboznamujú s prácou polície, hasičov a záchranárov. Aby sme sa nevenovali len teoretickým vedomostiam, vybrali sme sa na návštevu hasičskej zbrojnice v Golianove. Profesionálny hasič nadrotmajster Ing. Andrej Verš nás previedol zbrojnicou a žiakov podrobnejšie oboznámil s ich prácou, vybavením aj prebiehajúcimi súťažami. Žiaci mali možnosť prezrieť si hasičské auto, oblečenie, vybavenie a výstroj.  Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu a pomoc pri realizácii.

     • Hľadanie veľkonočných vajíčok

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 12.4.2022 sme hodinu anglického jazyka v ročníkoch 2. - 4. využili na zábavno-náučnú aktivitu „Easter egg hunt“ – veľkonočné hľadanie vajíčok. V areáli školy sme ukryli vajíčko s otázkou alebo úlohou v angličtine. Keď ukryté vajíčko žiak našiel a odpovedal správne, dostal sladkú odmenu. Táto akcia sa u žiakov stretla s veľkým nadšením.

     • Veľkonočný turnaj vo vybíjanej

     • 10. 5. 2022
     • Žiaci prvého stupňa základnej školy sa už tradične zúčastnili vo sviatočnom veľkonočnom čase turnaja vo vybíjanej. Aj keď ide vekovo o nerovný boj, žiaci mladších ročníkov sa nedali zahanbiť. Vo vyraďovacej hre každý s každým sa podarilo vybiť protihráčov aj najmladším hráčom – prvákom. Umiestnenie tried bolo nasledovné:

      1. miesto – IV. trieda

      2. miesto – III. trieda

      3. miesto – II. trieda

      4. miesto – I. trieda

      Dúfam, že sladká odmena potešila všetkých športovcov a pridala im chuť a energiu na ďalšie športové výkony.

     • Deň Zeme v MŠ

     • 27. 4. 2022
     • Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali  o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu, spoločne kreslili kriedami na asfalt obrázky našej Zeme a prírody. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

     • Literárny karneval

     • 21. 4. 2022
     • Dňa 24.3.2022 sa na našej škole konal literárny karneval. Žiaci si obliekli kostýmy svojich obľúbených literárnych hrdinov. Na karnevale potom prezentovali literárnu postavu. Každý ju predstavil aj slovne. Povedal, z ktorého obdobia pochádza, akými charakterovými vlastnosťami a príbehom by určite postava zaujala aj ostatných. Mnohí sa medzi sebou dohodli, že si knihu požičajú, aby sa o literárnej postave dozvedeli viac.

     • Deň svätého Patrika

     • 10. 5. 2022
     • Žiaci prvého a druhého stupňa sa oboznámili s reáliami anglicky hovoriacich krajín a na hodine anglického jazyka si priblížili históriu írskeho sviatku Dňa svätého Patrika. Vyučovanie sme si spestrili rôznymi činnosťami, ktoré súvisia s týmto sviatkom. Vyrábali trojlístky, zahrali si domino, vyrobili škriatka, oboznámili sa s významom sviatku a samozrejme sa naučili aj írsky tanček. Veríme, že sa naším malým zeleným škriatkom tento deň v škole páčil.

     • Fašiangy

     • 10. 5. 2022
     • Druháci si v stredu 16.2.2022 spestrili vyučovanie karnevalovými maskami. Fantázie sa medze nekládli, o čom svedčili aj ich nápadité variácie. Po predstavení masiek sme si deň spestrili súťažami.

     • Práca polície

     • 10. 5. 2022
     • Dňa 18.1.2022 sa žiaci druhej triedy zúčastnili odbornej prednášky pod vedením pracovníkov Oddelenia služobnej kynológie okresného riaditeľstva PZ. Boli im poskytnuté kynologické poznatky o výchove policajného psa. Žiaci sa dozvedeli o vedení a výcviku policajného psa, bližšie sa oboznámili s prácou polície a ich právomocami.  V diskusii mali možnosť položiť policajtom otázky, ktoré ich najviac zaujímali.  Po teoretickej časti nasledovala praktická ukážka psa Aresa. Naše poďakovanie patrí npráp. Jozefovi Tonkovi a JUDr.  Ladislavovi Filipovi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Riaditeľské voľno pre 1. - 8. roč. ZŠ

     • 31. 3. 2022
     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon)  udeľuje žiakom 1.– 8. ročníka základnej školy na stredu  6. apríla 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémového zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2022. Vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 7.apríla 2022. Úsek materskej školy je v riadnej prevádzke.